Przejdź do treści

Zarządzanie kryzysowe

Drukuj

Sprawy zarządzania kryzysowego prowadzi inspektor Robert Szostak, tel. 25 682 27 66.

„Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przyjmowaniu nad nimi  kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów infrastruktury krytycznej.”

Istotą  zapobiegania jest niedopuszczenie do powstania sytuacji kryzysowej, której można zapobiec. Dotyczy to sytuacji kryzysowych będących skutkiem błędów ludzkich, które można wyeliminować lub znacznie ograniczyć. Są jednak takie, którym zapobiec nie jesteśmy w stanie (np. klęski żywiołowe), można tylko minimalizować ich skutki.

Planowanie działań reagowania kryzysowego – druga co do ważności faza zarządzania kryzysowego – jest realizowane przez opracowywanie procedur ratowniczych na konkretne zagrożenia występujące w przeszłości lub zdarzenia, których wystąpienia nie można wykluczyć. W przypadku powiatu; procedury te stanowią zasadniczą cześć Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Bazą do przyjmowanych rozwiązań ratowniczych są siły i środki szczebla powiatowego, a w dalszej kolejności: Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, sąsiednich powiatów, szczebla wojewódzkiego i szczebla centralnego.      

Reagowanie jest realizacją adekwatnych do sytuacji działań ratowniczych w celu udzielenia pomocy poszkodowanym oraz minimalizowaniu strat i ograniczeniu wtórnych szkód.

Usuwanie skutków sytuacji kryzysowych (odbudowa), polega na odtworzeniu niezbędnych warunków do życia, natomiast w dłuższym ma na celu przywrócenie stanu sprzed kryzysu. Część działań z tej fazy, często musi być realizowana równolegle z reagowaniem.

SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POLSCE

Szczebel administracyjny

Organ zarządzania kryzysowego

Organ opiniodawczo
– doradczy

Komórka administracji publicznej właściwa w sprawach zarządzania kryzysowego

Centrum zarządzania kryzysowego

centralny

Rada Ministrów

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

resortowy

Minister kierujący działem administracji rządowej/
Kierownik organu centralnego

Zespół Zarządzania Kryzysowego ministerstwa/ urzędu centralnego

Komórka ministerstwa lub urzędu centralnego
właściwa
w sprawach zarządzania kryzysowego
(np. Biuro, Departament)

Centrum zarządzania kryzysowego ministerstwa/
urzędu centralnego

wojewódzki

Wojewoda

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

powiatowy

Starosta

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Komórka starostwa powiatowego właściwa
w sprawach zarządzania kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

gminny

Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Komórka urzędu gminy właściwa
w sprawach zarządzania kryzysowego

Mogą być utworzone Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego
(nie ma obowiązku ustawowego)

Tabela 1. System zarządzania kryzysowego w Polsce
źródło: www.rcb.gov.pl

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews