Przejdź do treści

Pozwolenie na budowę

Drukuj
herbSTAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin,
pokój Nr 128, 129, 130, 131 (I piętro)
tel. +48 25 68 42 600 fax. + 48 25 68 43 010
                      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) - art. 28, 33, 34 i art. 36.
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o pozwolenie na budowę (B-1).

2. Załączniki obowiązkowe:

 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.
 • Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).
 • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

oraz jeżeli przepisy tego wymagają - w przypadku budynku mieszkalnego

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej,
 • Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
 • Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę (o ile dotyczy),
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • Zgoda na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w tym zakresie,
 • Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

 oraz jeżeli przepisy tego wymagają - w przypadku obiektu innego niż budynek mieszkalny

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • Pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
 • Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej,
 • Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
 • Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
 • Zgoda na budowę gazociągu o zasięgu krajowym lub którego budowa wynika z umów międzynarodowych,
 • Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Dokumenty, o których mowa w art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, jeżeli przedmiotem wniosku jest składowisko odpadów,
 • Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym,
 • Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • Decyzja o udzieleniu zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku budowy gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośredniej,
 • Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego,
 • Decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustalająca warunki prowadzenia robót,
 • Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu,
 • Zgoda na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w tym zakresie,
 • Zgoda na umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa lub w sposób określony w przepisie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
 • Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

UWAGA:  Przynajmniej w jednym egzemolarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika – 17 zł
2. Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń związanych z obiektem budowlanym:

 • budynku przeznaczonego na wykonanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł,
  (nie więcej niż - 539 zł)
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł
 • innego budynku - 48 zł
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
 • budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2 143 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km - 105 zł
 • innych budowli - 155 zł
 • urządzeń związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

W razie wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
Pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego wynosi 50% stawek określonych powyżej.
Opłacie skarbowej nie podlega:
- Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
Zwolnione z opłaty skarbowej są np:
- Jednostki budżetowe,
- Jednostki samorządu terytorialnego
- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
UWAGA:
Opłatę skarbową można wnieść:
- gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym),
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
Bank Spółdzielczy o/Garwolin nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

ze stosownym dopiskiem o celu wniesionej opłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację na I piętrze (skrzydło od cmentarza), pokój 128, 129, 130 i 131 tel. 25 68 42 600 wew. 601, 611, 613, 614, 615, 616.
Decyzję wraz z 2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego można odebrać, w Wydziale osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

TERMIN ODPOWIEDZI:
W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki w okresie od 7 dni do 30 dni.
W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni.
O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową.
O załatwieniu sprawy można dowiedzieć się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu pracownik Wydziału prowadzący sprawę może na życzenie inwestora powiadomić go o załatwieniu sprawy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Odwołanie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:
1. Projekt budowlany musi być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (do projektu powinna być dołączona kopia uprawnień projektanta i kopia aktualnego zaświadczenia o jego przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego).
2. Projektant do sporządzonego projektu powinien dołączyć oświadczenie w trybie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu (jest ona uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowywanym później przez kierownika budowy).
3. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz planu zagospodarowania przestrzennego gminy (jeżeli jest uchwalony).
4. Projekt budowlany powinien zawierać: 

a) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej  i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,

b) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,

c) stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

d) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

e) informacje o obszarze oddziaływania obiektu,


5. Projekt budowlany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 roku poz. 1935). 
6. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
7. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dołączona do wniosku o pozwolenie na budowę musi być wydana na rzecz podmiotu występującego z takim wnioskiem.

8. Projekt zagospodarowania działki nie jest wymagany do przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli (zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
9. Projekt architektoniczno – budowlany nie jest wymagany do budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych, bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

10. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat (decyzje wydane po 23.08.2008r. – 3 lat) od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata (decyzje wydane po 23.08.2008r – 3 lata).

11. Rozpoczęcie albo wznowienie budowy w w.w przypadku może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

12. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków (lub objętego ochroną konserwatorską na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego) wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania zezwolenia (lub opinii) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


PLIKI DO POBRANIA:

B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę.pdf

B-3_Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

B-4_Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews