Przejdź do treści

Pozwolenie na budowę

Drukuj
herbSTAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Staszica 15 08 – 400Garwolin, pokój Nr 29, 30, 36, 37
tel. (025) 68 43 544 wew. 30, 31, 32, 40 fax (025) 682 43 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) - art. 28, 33, 34 i art. 36.
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o pozwolenie na budowę (B-1).

2. Załączniki obowiązkowe:

 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.
 • Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).
 • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

oraz jeżeli przepisy tego wymagają - w przypadku budynku mieszkalnego

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej,

 • Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

 • Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej,

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę, .

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 • Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne,

 • Zgoda na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w tym zakresie,

 • Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

oraz jeżeli przepisy tego wymagają - w przypadku obiektu innego niż budynek mieszkalny

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • Pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
 • Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej,
 • Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
 • Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
 • Zgoda na budowę gazociągu o zasięgu krajowym lub którego budowa wynika z umów międzynarodowych,
 • Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Dokumenty, o których mowa w art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, jeżeli przedmiotem wniosku jest składowisko odpadów,
 • Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym,
 • Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • Decyzja o udzieleniu zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku budowy gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośredniej,
 • Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego,
 • Decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustalająca warunki prowadzenia robót,
 • Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu,
 • Zgoda na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w tym zakresie,
 • Zgoda na umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa lub w sposób określony w przepisie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
 • Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,


UWAGA:  Przynajmniej w jednym egzemolarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika – 17 zł
2. Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń związanych z obiektem budowlanym:

 • budynku przeznaczonego na wykonanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł,
  (nie więcej niż - 539 zł)
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł
 • innego budynku - 48 zł
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
 • budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2 143 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km - 105 zł
 • innych budowli - 155 zł
 • urządzeń związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

W razie wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
Pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego wynosi 50% stawek określonych powyżej.
Opłacie skarbowej nie podlega:
- Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
Zwolnione z opłaty skarbowej są np:
- Jednostki budżetowe,
- Jednostki samorządu terytorialnego
- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
UWAGA:
Opłatę skarbową można wnieść:
- gotówką - w kasie Urzędu Miasta Garwolin (budynek główny, wejście C, I piętro, pok. Nr 41) lub w punkcie kasowym przy Urzędzie Stanu Cywilnego (budynek w podwórku, wejście D, parter, pok. Nr 4).
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
Bank Spółdzielczy o/Garwolin nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

ze stosownym dopiskiem o celu wniesionej opłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa – mający swoją lokalizację w budynku B w podwórku, na I piętrze, wejście E, pokój 29, 30, 36 i 37, tel. (025) 68-43-544 wew. 30, 31, 32, 40.
Decyzję wraz z 2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego można odebrać, w Wydziale osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

TERMIN ODPOWIEDZI:
W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki w okresie od 7 dni do 30 dni.
W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni.
O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową.
O załatwieniu sprawy można dowiedzieć się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu pracownik Wydziału prowadzący sprawę może na życzenie inwestora powiadomić go o załatwieniu sprawy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Odwołanie składa się na kancelarii tut. Urzędu (budynek główny, wejście B, pok. 6) lub można wysłać je pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:
1. Projekt budowlany musi być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (do projektu powinna być dołączona kopia uprawnień projektanta i kopia aktualnego zaświadczenia o jego przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego).
2. Projektant do sporządzonego projektu powinien dołączyć oświadczenie w trybie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu (jest ona uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowywanym później przez kierownika budowy).
3. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz planu zagospodarowania przestrzennego gminy (jeżeli jest uchwalony).
4. Projekt budowlany powinien zawierać: 

a) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej  i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,

b) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,

c) stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

d) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

e) informacje o obszarze oddziaływania obiektu,


5. Projekt budowlany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku poz. 462 z późniejszymi zmianami). 
6. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
7. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dołączona do wniosku o pozwolenie na budowę musi być wydana na rzecz podmiotu występującego z takim wnioskiem.

8. Projekt zagospodarowania działki nie jest wymagany do przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli (zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
9. Projekt architektoniczno – budowlany nie jest wymagany do budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych, bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

10. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat (decyzje wydane po 23.08.2008r. – 3 lat) od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata (decyzje wydane po 23.08.2008r – 3 lata).

11. Rozpoczęcie albo wznowienie budowy w w.w przypadku może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

12. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków (lub objętego ochroną konserwatorską na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego) wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania zezwolenia (lub opinii) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


PLIKI DO POBRANIA:

B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę.pdf

B-3_Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

B-4_Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews