Zmiana pozwolenia na budowę

Drukuj

herb

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE

Wydział Budownictwa

ul. Staszica 15 08 – 400 Garwolin, pokój Nr 29, 30, 36, 37

tel. (025) 68 43 544 wew. 30, 31, 32, 40   fax (025) 682 43 27

     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


  ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ 


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) - art. 28, 33, 34 i art. 36a ust. 1
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.
2. Załączniki:
  a) kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  b) zamienny projekt budowlany w 4 egzemplarzach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od zakresu wprowadzonych zmian) oraz zaświadczeniem, o którym mowa    w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego. Projekt budowlany ma zawierać:
  - projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
  - projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
  - stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
  - w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
  - informację o obszarze oddziaływania obiektu.
c) oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchonością na cele budowlane,

d) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

e) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

f) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,

g) w przypadku decyzji od wydania których upłynęło ponad 2 lata, dziennik budowy do wglądu,

   3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej gotówką w kasie organu podatkowego (Burmistrza Miasta Gatwolina) albo przelew na rachunek bankowy tego organu.


UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika – 17 zł
2. Za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł
Opłacie skarbowej nie podlega:
- Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
Zwolnione z opłaty skarbowej są np:
- Jednostki budżetowe,
- Jednostki samorządu terytorialnego
- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
UWAGA:
Opłatę skarbową można wnieść:
- gotówką - w kasie Urzędu Miasta Garwolin (budynek główny, wejście C, I piętro, pok. Nr 41) lub w punkcie kasowym przy Urzędzie Stanu Cywilnego (budynek w podwórku, wejście D, parter, pok. Nr 4).
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
Bank Spółdzieczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację w budynku B w podwórku, na I piętrze, wejście E, pokój 29, 30, 36 i 37, tel. (025) 68-43-544 wew. 30, 31, 32, 40.
Decyzję wraz z 2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

TERMIN ODPOWIEDZI:
W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej w okresie od 7 dni do 30 dni.
W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni.
O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową.
O załatwieniu sprawy można dowiedzieć się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu pracownik Wydziału prowadzący sprawę może na życzenie inwestora powiadomić go o załatwieniu sprawy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Odwołanie składa się w sekretariacie tut. Urzędu (budynek główny, wejście B, pok. 11) lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:
1. Zmiany pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu zamiennego wymaga istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę, o ile dotyczy:
a) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
b) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji,
c) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
d) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
e) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

f) oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
2. Projekt budowlany musi być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
3. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz wymagania planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy.
4. Projekt budowlany powinien zawierać:

 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 2. projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
 3. stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
 4. w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 5. informację o obszarze oddziaływania obiektu.

5. Projekt budowlany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku poz. 462 z późniejszymi zmianami). PLIKI DO POBRANIA:
wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews