Przejdź do treści

Przepisanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innej osoby

Drukuj
herbSTAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Staszica 15 08 – 400 Garwolin, pokój Nr 29, 30, 36, 37
tel. (025) 68 43 544 wew. 30, 31, 32, 40 fax (025) 682 43 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
PRZEPISANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIA NA RZECZ INNEJ OSOBY


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami) - art. 40.
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia na rzecz innej osoby.
2. Załączniki:
  • kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • kserokopia zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
  • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3), 
  • zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę / zgłoszenia na rzecz nowego inwestora,
  • dziennik budowy do wglądu.

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej gotówką na konto organu podatkowego (Burmistrza Miasta Garwolina) albo przelewem na rachunek bankowy tego organu.

UWGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. Za decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby – 90 zł

2. Przeniesienie na rzecz innegi podmiotu praw i obowiązków wynikajacych ze zgłoszenia dotyczącego budowy lub przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowy sieci: elektroenergetycznej obejmujacej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociagowej, kanalizacyjnej, cieplnej i telekomunikacyjnej - 90 zł

Opłacie skarbowej nie podlega:
- Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
Zwolnione z opłaty skarbowej są np:
- Jednostki budżetowe,
- Jednostki samorządu terytorialnego
- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

Opłatę skarbową można wnieść:
- gotówką - w kasie Urzędu Miasta Garwolin (budynek główny, wejście C, I piętro, pok. Nr 41) lub w punkcie kasowym przy Urzędzie Stanu Cywilnego (budynek w podwórku, wejście D, parter, pok. Nr 4).
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
Bank Spółdzielczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010 ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa – mający swoją lokalizację w budynku B w podwórku, na I piętrze, wejście E, pokój 29, 30, 36 i 37, tel. (025) 68-43-544 wew. 30, 31, 32, 40.
Decyzję można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.
Na życzenie inwestora decyzja może być wysłana na podany adres.

TERMIN ODPOWIEDZI:
W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej w okresie od 7 dni do 30 dni.
W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni.
O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową.
O załatwieniu sprawy można dowiedzieć się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu pracownik Wydziału prowadzący sprawę może na życzenie inwestora powiadomić go o załatwieniu sprawy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Odwołanie składa się na kancelarii tut. Urzędu (budynek główny, wejście B, pok. 3) lub można wysłać je pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:

  1. Konieczność przenoszenia pozwolenia na budowę zachodzi wyłącznie w przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy.
  2. Przepisaniu może podlegać jedynie pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, które jest ważne.
  3. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia (decyzje wydane po 23.08.2008r - 3 lata), w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata (decyzje wydane po 23.08.2008r- 3 lata).
  4. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
  5. W przypadku wygaśnięcia pozwolenie na budowę nowy inwestor może realizować roboty budowlane dopiero wówczas, gdy uzyska pozwolenie na dokończenie pozostałych robót lub nowe pozwolenie na budowę. 

 
PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia na rzecz innej osoby.pdf

 Oświadczenie dotychczasowego inwestora.doc

B-3_Oświdczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

B-4 Informacja uzupełniająca do oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews