Przejdź do treści

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Drukuj

 

herbSTAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Mazowiecka 26, 08 – 400Garwolin,
pokój Nr 128, 129, 130, 131 (I piętro)
tel. +48 25 68 42 600 fax. + 48 25 68 43 010
                                     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) - art. 71.
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie dotyczące zamiaru przystąpienia do zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
2. Załączniki:
     projekt budowlany w 2 egz. zawierający :
  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno – użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
  • rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej, adaptacji obiektu lub jego części,
  • ekspertyzę techniczną odnośnie zdatności istniejącego obiektu do przystosowania dla nowego sposobu użytkowania,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
  • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • decyzję o warunkach zabudowy warunkach zagospodarowania terenu (w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
  • dowody uzyskania wymaganych przepisami odrębnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii,
  • kopię uprawnień projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
  • oświadczenie projektanta o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiechy technicznej.

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (o ile dotyczy). 
UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.
2. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika – 17 zł

Opłatę skarbową można wnieść:
gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym),
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
Bank Spółdzielczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010 
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację na I piętrze (skrzydło od cmentarza), pokój 128, 129, 130 i 131 tel. 25 68 42 600 wew. 601, 611, 613, 614, 615, 616.
Kopię złożonego zgłoszenia lub ewentualne potwierdzenie o braku sprzeciwu można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni. Brak odpowiedzi w w.w terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.
Na wniosek zainteresowanego możliwe jest pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu, co do realizacji robót wymienionych w zgłoszeniu.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie, co do wykonania robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:
1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.
2. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw co do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
3. Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem w.w. terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wydania sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

5.Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
a) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
b) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu (w przypadku braku planu),
c) może spowodować niedopuszczalne:
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub zamierzonym sposobie jego wykorzystaniu, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz przepisami odrębnymi, w tym techniczno- budowlanymi.
7. Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części związana jest z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania może być udzielone w decyzji o pozwoleniu na budowę.
8. Dokonanie zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych. 


PLIKI DO POBRANIA:

zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.pdf

B-3_Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością n cele budowlane.pdf

B-4_Informcja uzupełniajaca do oświdczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews