Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych

Drukuj
herbSTAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Staszica 15 08 – 400 Garwolin, pokój Nr 29, 30, 36, 37
tel. (025) 68 43 544 wew. 30, 31, 32, 40 fax (025) 682 43 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) - art. 29 i art. 30.
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych.
2. Załączniki:
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • odpowiednie szkice lub rysunki ( w zależności od potrzeb),
  • pozwolenia, uzgodnienie i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, wraz z opis technicznym wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (dotyczy oraz przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych),
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, wraz z opis technicznym wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych (dotyczy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane (dotyczy budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych),
  • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • kopia uprawnień budowlanych projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego(aktualnym na dzień opracowania projektu),
  • informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu,
  • prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z ewentualnym raportem (jeżeli jest obowiązek jego sporządzenia).

3, Dowód wniesienia opłaty skarkowej gotówką w kasie organu podatkowego (Burmistrza Miasta Garwolina) albo przelewem na rachunek bankowy tego organu.
UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.
2. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika – 17 zł
UWAGA:
Opłatę skarbową można wnieść:
- gotówką - w kasie Urzędu Miasta Garwolin (budynek główny, wejście C, I piętro, pok. Nr 41) lub w punkcie kasowym przy Urzędzie Stanu Cywilnego (budynek w podwórku, wejście D, parter, pok. Nr 4).
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
Bank Spółdzielczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację w budynku B w podwórku, na I piętrze, wejście E, pokój 29, 30, 36 i 37, tel. (025) 68-43-544 wew. 30, 31, 32, 40.
Kopię złożonego zgłoszenia lub ewentualne potwierdzenie o braku sprzeciwu można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni. Brak odpowiedzi w w.w terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.
Na wniosek zainteresowanego możliwe jest pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu, co do realizacji robót wymienionych w zgłoszeniu.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie organu na wykonanie robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie składa się w sekretariacie tut. Urzędu (budynek główny, wejście B, pok. 11) lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
1. budowa:
- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m³,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,
- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
- indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
- wiat przystankowych i peronowych,
- budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20m2, służących jako zaplecze do utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei,
- wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych,
- parkometrów z własnym zasilaniem,
- boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
- zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
- tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
- gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,
- obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
- przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,
- pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m służących do :
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie kajaki i jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji,
- opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, nie stanowiących konstrukcji oporowych,
- pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
- instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
- przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
- urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno – meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanu wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł,
- budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.
- budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych,
2. Wykonanie robót budowlanych polegających na:
- remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
- dociepleniu budynków o wysokości do 12 m,
- utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych,
- instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
- wykonaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
a) ziemnych stawów hodowlanych (wymagają pozwolenia),
b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin (wymagają pozwolenia),
- wykonaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m³/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych,
- przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
- przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych,
- wykonaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu,
- instalowaniu krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
- instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
- instalowaniu na obiektach budowlanych – urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, będących instalacjami w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu tej ustawy.
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
3. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robot budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu oraz nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
4. Właściwy organ wnosi sprzeciw w stosunku do złożonego zgłoszenia jeżeli:
a) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
b) budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy,
c) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego („na 120 dni”), w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
5. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

 

PLIKI DO POBRANIA:

zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót nie wymagające pozwolenia na budowę

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Dodatkowo zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy między innymi:

 

budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m2

obiektów związanych z podukcją rolną

budynku gospodarczego, wiaty altany lub przydomowej oranżerii (ogrodu zimowego) o powierzchni zabudowy do 25 m2

przydomowej oczyszczalno ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę

 wiaty przystankowej lub peronowej

parkometru z własnym zasilaniem

 kabiny telefonicznej, szafy lub słupków telekomunikacyjnych

 boiska szkolnego, boiska, kortu tenisowego, bieżni służących rekreacji

miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie

zatoki parkingowej

tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem przeznaczonego do rozebrania lub przeniesienia w inne miejsce nie później niż po 120 dniach

budynku gospodarczego przeznaczonego na cele produkcji leśnej

przydomowego basenu lub oczkoa wodnego o powierzchni do 30 m2
 
 pochylni dla osób niepełnosprawnych

przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, cieplnego, telekomunikacyjnego

instalacji zbiornikowej na gaz płynny o pojemności do 7m3 do ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych

ogrodzenia

obiektu małej architektury w miejscu publicznym 
Dodatkowo zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących między innymi:
remontu obiektu budowlanego

docieplenia budynku o wysokości do 12m

utwardzenia powierzchni gruntudziałki budowlanej

przebudowy sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej lub telekomunikacyjnej

zainstalowania tablicy lub urzdzenia reklamowego

zainstalowanie krat w budynkach

zainstalowania na obiektach budwlanych urządzeń o wysokości powyżej 3 m

zainstalowania na obiektach budowlanych urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne

 
 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews