Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych

Drukuj
herbSTAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Staszica 15 08 – 400 Garwolin, pokój Nr 29, 30, 36, 37
tel. (025) 68 43 544 wew. 30, 31, 32, 40 fax (025) 682 43 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) - art. 29 i art. 30.
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych.
2. Załączniki:
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3),
 • odpowiednie szkice lub rysunki ( w zależności od potrzeb),
 • pozwolenia, uzgodnienie i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, wraz z opis technicznym wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (dotyczy oraz przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych),
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, wraz z opis technicznym wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych (dotyczy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane (dotyczy budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych),
 • dokumenty o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1-4 Prawa budowlanego (dotyczy budowy wolno stojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zzaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zabudowy do 35 m2 oraz sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych),
 • dokumenty o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 Prawa budowlanego (dotyczy przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków),
 • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • kopia uprawnień budowlanych projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualnym na dzień opracowania projektu),
 • informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu,

3. Dowód wniesienia opłaty skarkowej gotówką w kasie organu podatkowego (Burmistrza Miasta Garwolina) albo przelewem na rachunek bankowy tego organu.
UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy wolnp stojącego budynku mieszkalnego, od którego organ nie wniósł sprzeciwu:

- za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej - 1 zł

 - nie więcej niż - 539 zł

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe  niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych:

- o długości powyżej 1 km - 2 143 zł

- o długości do 1 km - 105 zł

Przyjęcie  zgłoszenia dotyczącego przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego, od którego organ nie wniósł sprzeciwu - 50% stawki jak za budowę.
2. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomoctwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł

Za wyjątkiem np. poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniajacego do odbioru dokumentów.
UWAGA:
Opłatę skarbową można wnieść:
- gotówką - w kasie Urzędu Miasta Garwolin (budynek główny, wejście C, I piętro, pok. Nr 41) lub w punkcie kasowym przy Urzędzie Stanu Cywilnego (budynek w podwórku, wejście D, parter, pok. Nr 4).
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
Bank Spółdzielczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację w budynku B w podwórku, na I piętrze, wejście E, pokój 29, 30, 36 i 37, tel. (025) 68-43-544 wew. 30, 31, 32, 40.
Kopię złożonego zgłoszenia lub ewentualne potwierdzenie o braku sprzeciwu można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni. Brak odpowiedzi w w.w terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.
Na wniosek zainteresowanego możliwe jest pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu, co do realizacji robót wymienionych w zgłoszeniu.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie organu na wykonanie robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie składa się na kancelarii tut. Urzędu (budynek główny, wejście B, pok. 3) lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
Budowa lub przebudowa:
- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m³,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,
- wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
- wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianej jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy 35 m2, przy czym łączna liczba tych budynków na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 m2 powierzchni działki,

- wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,

- przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
- zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
- zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach,
- tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
- obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
- przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2,
- pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m służących do :
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie kajaki i jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji,
- opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, nie stanowiących konstrukcji oporowych,
- instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

- sieci: elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i telekomunikacyjnej.

- kanalizacji kablowej,

- obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.-Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014r. poz.613 ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,

Budowa:
- parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiacych własność Skarbu Państwa (obiekt usytuowany na obszarze Natura 2000),

- boiska szkolnego oraz boiska, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,

- miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie (obiekt usytuowany na obszarze Natura 2000),

- gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji niewiększej niż 4,80 m, przeznaczonychwyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach Skarbu Państwa (obiekt usytuowany na obszarze Natura 2000),

- przyłącza: elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, cieplnego i telekomunikacyjnego,
- obiektów małej architektury (wyłącznie w miejscach publicznych - art. 30 ust.1 pkt 4)

- ogrodzenia (o wysokości powyżej 2,20m)

- instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych (o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b),
Wykonanie robót budowlanych polegających na:
- remoncie istniejących obiektów budowlanych (z wyjątkiem remontu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę),

- przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków,
- dociepleniu budynków o wysokości do 25 m (powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m),
- instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
- wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 
- przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe wyższe niź 1 kV,
- przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych,
- budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 i 843), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi,

- instalowaniu krat na budynkach na obiektach budowlanych ( na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz na obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
- instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych, art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. a

 1. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych,może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji opozwoleniu na budowę.
 2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 3. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia,może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 4. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tychrobót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 5. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonymterminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 6. Nałożenie obowiązku uzupełnienia przerywa bieg 30 dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu.
 7. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
  1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  2. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy;
  3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
 8. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji (sprzeciwu) obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
  1. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
  2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
  3. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
  4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

9. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

10. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

11. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze

12. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest zgłoszenie budowy (wolno stojące budynki mieszkalne, wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe oraz sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne oraz telekomunikacyjne) lub zgłoszenie przebudowy (budynków mieszkalnych jednorodzinnych) właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

- w  przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

 - informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

13. Obiekty budowlane takie jak: budynku mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe oraz sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne oraz telekomunikacyjne a także linie kablowe i kanalizacja kablowa podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.

14. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia nie podlega przyłącze: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej.

15. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest zgłoszenie budowy (wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne oraz sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne) można przystąpić, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.  PLIKI DO POBRANIA:

PB-3 oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia między innymi do:

 budowa i przebudowa budynku gospodarczego 35 m2.pdf

budowa i przebudowa obiektów związanych z produkcją rolną.pdf

PB-4 budowa lub przebudowa budynku mieszkalnego.pdf

PB-5 uzupełnienie do wniosku lub zgłoszenia str -1.pdf

PB-5 uzupełnienie do wniosku lub zgłoszenia str -2.pdf

budowa i przebudowa budynku gospodarczego, garażu, altanki, ganku, oranżerii 35 m2.pdf

budowa i przebudowa budynku rekreacyjnego do 35 m2.pdf

budowa i przebudowa stacji transformatorowej 35 m2.pdf

budowa i przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę.pdf

  budowa i przebudowa zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.pdf

 budowa boiska, kortu tenisowego i bieżni służących rekreacji.pdf

budowa i przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej oraz zatok parkingowych na tych drogach.pdf

budowa i przebudowa obiektu tymczasowego na 120 dni.pdf

budowa i przebudowa przydomowego basenu i oczka wodnego 50 m2.pdf
 
 budowa przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, cieplnego i telekomunikacyjnego.pdf

budowa i przebudowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. do 7 m3.pdf

budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i telekomunikacyjnej.pdf

budowa i przebudowa kanalizacji kablowej.pdf

budowa ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20m.pdf

budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym.pdf 

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych, między innymi:

remont obiektu budowlanego.pdf

ocieplenie budynku powyżej 12m.pdf

przebudowa sieci gazowych i elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV.pdf

przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych.pdf

instalacja tablicy i urządzenia reklamowego.pdf

instalowanie urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.pdf

wykonanie i przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej.pdf
 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews