Przejdź do treści

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych

Drukuj
herbSTAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Mazowiecka 26, 08 – 400Garwolin,
pokój Nr 128, 129, 130, 131 (I piętro)
tel. +48 25 684 26 00 fax. + 48 25 684 30 10
                                 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) - art. 29 i art. 30.
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych.
2. Załączniki:
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
 • odpowiednie szkice lub rysunki ( w zależności od potrzeb),
 • pozwolenia, uzgodnienie i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, wraz z opis technicznym wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (dotyczy oraz przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych),
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, wraz z opis technicznym wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych (dotyczy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane (dotyczy budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych),
 • dokumenty o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1-4 Prawa budowlanego (dotyczy budowy wolno stojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zzaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zabudowy do 35 m2 oraz sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych i gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa),
 • dokumenty o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 Prawa budowlanego (dotyczy przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków),
 • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • kopia uprawnień budowlanych projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualnym na dzień opracowania projektu),
 • informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu,

3. Dowód wniesienia opłaty skarkowej (o ile dotyczy).
UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy wolnp stojącego budynku mieszkalnego, od którego organ nie wniósł sprzeciwu:

- za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej - 1 zł

 - nie więcej niż - 539 zł

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe  niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych i gazowych:

- o długości powyżej 1 km - 2 143 zł

- o długości do 1 km - 105 zł

Przyjęcie  zgłoszenia dotyczącego przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego, od którego organ nie wniósł sprzeciwu - 50% stawki jak za budowę.
2. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomoctwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł

Za wyjątkiem np. poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniajacego do odbioru dokumentów.
UWAGA:
Opłatę skarbową można wnieść:
- gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym), 
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
Bank Spółdzielczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację na I piętrze (skrzydło od cmentarza), pokój 128, 129, 130 i 131 tel. 25 68 42 600 wew. 601, 611, 613, 614, 615, 616.
Kopię złożonego zgłoszenia lub ewentualne potwierdzenie o braku sprzeciwu można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 21 dni. Brak odpowiedzi w w.w terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.
Na wniosek zainteresowanego możliwe jest pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu, co do realizacji robót wymienionych w zgłoszeniu.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie organu na wykonanie robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą. 
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:
Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga między innymi:

Budowa:
- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) płyt do składowania obornika,
b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
c) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ i wysokości nie większej niż 7,0 m,
e) silosów na kiszonkę,

- wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

- wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianej jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy 35 m2, przy czym łączna liczba tych budynków na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 m2 powierzchni działki,

- wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,

- przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,

- zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,

- tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. 

- pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m służących do :
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie kajaki i jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji,

- instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

- sieci: elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, telekomunikacyjnej i gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa.

- kanalizacji kablowej,

- boiska szkolnego oraz boiska, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,

- przyłącza: elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, cieplnego i telekomunikacyjnego,

- obiektów małej architektury (wyłącznie w miejscach publicznych - art. 30 ust.1 pkt 4)

- ogrodzenia (o wysokości powyżej 2,20m)

- instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych (o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b),

Wykonanie robót budowlanych polegających między innymi na:
- remoncie istniejących obiektów budowlanych dotyczący: budowli lub przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (z wyjątkiem remontu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę),

- przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków,

- dociepleniu budynków o wysokości do 25 m (powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m),

- instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

- wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 

- przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe wyższe niź 1 kV,

- przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych,

- instalowaniu krat na budynkach na obiektach budowlanych (na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz na obiektach wpisanych do rejestru zabytków),

- instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych, art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. a

 1. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych,może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji opozwoleniu na budowę.
 2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 3. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia,może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem w.w. terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wydania sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót.
 5. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tychrobót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 6. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonymterminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 7. Nałożenie obowiązku uzupełnienia przerywa bieg 21 dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu.
 8. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:
  1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  2. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy;
  3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
 9. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji (sprzeciwu) obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
  1. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
  2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
  3. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
  4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

9. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r poz. 2188) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

10. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

11. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.

12. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest zgłoszenie budowy (wolno stojące budynki mieszkalne, wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe oraz sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne oraz gazowe o ciśnieniu roboczyn nie wyższym niż 0,5 Mpa) lub zgłoszenie przebudowy (budynków mieszkalnych jednorodzinnych) organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

- w  przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

 - informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

13. Obiekty budowlane takie jak: budynku mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe oraz sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne oraz gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa a także linie kablowe i kanalizacja kablowa podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.

14. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia nie podlega przyłącze: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej.

15. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest zgłoszenie budowy (wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne oraz sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne, gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa) można przystąpić, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.


PLIKI DO POBRANIA:

B-3_Oświadcznie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

B-4_Informacja uzupełniająca do oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia między innymi do:

B-2_budowa lub przebudowa budynku mieszkaalnego jednorodzinnego.pdf

zgłoszenie - budowa i przebudowa obiektów związanych z produkcją rolną.pdf

zgłoszenie - budowa budynku gospodarczego, garażu, wiaty, przydomowego ganku i oranżerii (ogrodu zimowego) o pow. zabudowy do 35 m2.pdf

zgłoszenie - budowa budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2.pdf

zgłoszenie - budowa i przebudowa stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2.pdf

zgłoszenie - budowa i przebudowa przydomowej oczyszczalni cieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę.pdf

zgłoszenie - budowa i przebudowa zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.pdf

zgłoszenie - budowa boiska kortu tenisowego i bieżni służących rekreacji.pdf

zgłoszenie - budowa i przebudowa obiektu tymczasowego niepołączonego trwale z gruntem na 180 dni.pdf

zgłoszenie - budowa i przebudowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem do 7m3 przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym.pdf

zgłoszenie - budowa i przebudowa sieci energetycznej wod-kan cieplnej telekomunikacyjnej i gazowej.pdf

zgłoszenie - budowa przyłącza elektroenergetycznego wodociągowego kanalizacyjnego gazowego cieplnego lub telekomunikacyjnego.pdf

zgłoszenie - budowa i przebudowa kanalizacji kablowej.pdf

zgłoszenie - budowa obiektu maej architektury w miejscu publicznym.pdf

zgłoszenie - budowa ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m.pdf

zgłoszenie - instalowanie budowa urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach budowlanych.pdf

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych, między innymi:

zgłoszenie - remont obiektów budowlanych.pdf

 zgłoszenie - przebudowy przegród i elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf

zgłoszenie - ocieplenie budynku o wysokości powyżej 12 m.pdf

zgłoszenie - wykonanie i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.pdf

zgłoszenie - przebudowa sieci gazowych i elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe wyższe niż 1kV.pdf

zgłoszenie - przebudowa dróg torów i urzdzeń kolejowych.pdf

zgłoszenie - instalacja tablic i urządzeń reklamowych.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews