Przejdź do treści

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Drukuj
herbSTAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Mazowiecka 26, 08 – 400Garwolin,
pokój Nr 128, 129, 130, 131 (I piętro)
tel. +48 25 68 42 600 fax. + 48 25 68 43 010
                             e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  
ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) - art. 31 oraz odpowiednio art. 30 ust. 5.
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego.
2. Załączniki:

- oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),

- szkic sytuacyjny z zaznaczeniem lokalizacji budynku planowanego do rozbiórki,

- szkice lub rysunki wraz z danymi o obiekcie budowlanym lub dotyczącymi prowadzenia robót rozbiórkowych

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami np. zgoda zarządcy drogi

- upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (o ile dotyczy),

UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.
2. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika – 17 zł
UWAGA:
Opłatę skarbową można wnieść:
gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym, za stanowiskien ochrony),
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie 
Bank Spółdzielczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację na I piętrze (skrzydło od cmentarza), pokój 128, 129, 130 i 131 tel. 25 68 42 600 wew. 601, 611, 613, 614, 615, 616.
Kopię złożonego zgłoszenia lub ewentualne potwierdzenie o braku sprzeciwu można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 21 dni. Brak odpowiedzi w w.w terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.
Na wniosek zainteresowanego możliwe jest pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu, co do realizacji robót wymienionych w zgłoszeniu.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie, co do wykonania robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą. 
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:
1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga rozbiórka:
a) budynków i budowli – nie wpisanych do rejestru zabytków oraz nie objętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

2. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem w.w. terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wydania sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczcia robót budowlanych.

3. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tychrobót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

4. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonymterminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

5. Nałożenie obowiązku uzupełnienia przerywa bieg 21 dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu.

6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, które wymagają zgłoszenia, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
a) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
b) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

7. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego. 


PLIKI DO POBRANIA:

zgłoszenie rozbiórki.pdf

B-3_Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

B-4_Informacja uzupełniająca do oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews