Przejdź do treści

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez dany lokal wymagań lokalu samodzielnego

Drukuj
herbSTAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Staszica 15 08 – 400 Garwolin, pokój Nr 29, 30, 36, 37
tel. (025) 68 43 544 wew. 30, 31, 32, 40 fax (025) 682 43 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ DANY LOKAL WYMAGAŃ LOKALU SAMODZIELNEGO


PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 poz. 1892) - art. 2 ust. 3.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) - art. 217 § 2 ust. 1.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.
2. Rzut (rzuty) kondygnacji z oznaczonymi lokalami i pomieszczeniami przynależnymi (jeśli są) w dwóch identycznych egzemplarzach z opisem (wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, członka właściwej izby samorządu zawodowego) z których wynika, że lokal spełnia wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
3. Mapę ilustrującą położenie budynku a w przypadku, gdy do lokali przynależą pomieszczenia zlokalizowane poza budynkiem - mapę z oznaczeniem pomieszczeń przynależnych,
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej gotówką w kasie organu podatkowego (Burmistrza Miasta Garwolina) albo przelewem na rachunek bankowy tego organu.
5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
 
WYSOKOŚC OPŁAT:
1. Za wydanie zaświadczenia – 17 zł
Opłacie skarbowej nie podlega:
- Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
Zwolnione z opłaty skarbowej są np:
- Jednostki budżetowe,
- Jednostki samorządu terytorialnego
- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
UWAGA:
Opłatę skarbową można wnieść:
- gotówką - w kasie Urzędu Miasta Garwolin (budynek główny, wejście C, I piętro, pok. Nr 41) lub w punkcie kasowym przy Urzędzie Stanu Cywilnego (budynek w podwórku, wejście D, parter, pok. Nr 4).
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
Bank Spółdzielczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa – mający swoją lokalizację w budynku B w podwórku, na I piętrze, wejście E, pokój 29, 30, 36 i 37, tel. (025) 68-43-544 wew. 30, 31, 32, 40.
Zaświadczenie można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.
Na życzenie wnioskodawcy zaświadczenie może być również zostać wysłane pocztą na podany adres.

TERMIN ODPOWIEDZI:
W przypadku złożenia kompletnego wniosku zaświadczenie zostanie wydane bez zbędnej zwłoki w okresie do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Dotyczy wyłącznie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 7 dni od dnia jego doręczenia.
Zażalenie składa się na kancelarii tut. Urzędu (budynek główny, wejście B, pok. 3) lub można wysłać je pocztą.
Termin do wniesienia zażalenia będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające zażalenie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:
  1. Organ administracji państwowej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
  2. Organ administracji państwowej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

    PLIKI DO POBRANIA:
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews