Przejdź do treści

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez dany lokal wymagań lokalu samodzielnego

Drukuj
herbSTAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa
ul. Mazowiecka 26, 08 – 400Garwolin,
pokój Nr 128, 129, 130, 131 (I piętro)
tel. +48 25 68 42 600 fax. + 48 25 68 43 010
                          e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ DANY LOKAL WYMAGAŃ LOKALU SAMODZIELNEGO


PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 poz. 737  z późniejszymi zmianami) - art. 2 ust. 3.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) - art. 217 § 2 ust. 1.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.
2. Rzut (rzuty) kondygnacji z oznaczonymi lokalami i pomieszczeniami przynależnymi (jeśli są) w dwóch identycznych egzemplarzach z opisem (wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, członka właściwej izby samorządu zawodowego) z których wynika, że lokal spełnia wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
3. Mapę ilustrującą położenie budynku a w przypadku, gdy do lokali przynależą pomieszczenia zlokalizowane poza budynkiem - mapę z oznaczeniem pomieszczeń przynależnych,
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (o ile dotyczy).
5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
 
WYSOKOŚC OPŁAT:
1. Za wydanie zaświadczenia – 17 zł
Opłacie skarbowej nie podlega:
- Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
Zwolnione z opłaty skarbowej są np:
- Jednostki budżetowe,
- Jednostki samorządu terytorialnego
- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
UWAGA:
Opłatę skarbową można wnieść:
gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym),
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
Bank Spółdzielczy o/Garwolin Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację na I piętrze (skrzydło od cmentarza), pokój 128, 129, 130 i 131 tel. 25 68 42 600 wew. 601, 611, 613, 614, 615, 616.
Zaświadczenie można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od wtorku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.
Na życzenie wnioskodawcy zaświadczenie może być również zostać wysłane pocztą na podany adres.

TERMIN ODPOWIEDZI:
W przypadku złożenia kompletnego wniosku zaświadczenie zostanie wydane bez zbędnej zwłoki w okresie do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Dotyczy wyłącznie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 7 dni od dnia jego doręczenia.
Zażalenie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia zażalenia będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające zażalenie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:
  1. Organ administracji państwowej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
  2. Organ administracji państwowej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

    PLIKI DO POBRANIA:
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews