Przejdź do treści

Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Drukuj

 

KARTA INFORMACYJNA NR 29
STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 127
tel. (025) 68-42-800 w. 813 - 815 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA INFORMACYJNA NR 29

ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW PRAC GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI


PODSTAWA PRAWNA:
Art. 80 ust. 1 i 161 ust.2 z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawa geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017r. poz. 2126)

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek wraz z projektem prac geologicznych z informacją o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości w granicach której roboty mają być wykonywane– 2 egz. wykonany przez uprawnionego geologa

Pełnomocnictwo o ile dotyczy + dowód uiszczenia opłaty skarbowej

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłatę skarbową za zatwierdzenie projektów prac geologicznych w wysokości 10 zł (zgodnie z częścią I, pkt 53, kol. 3 załacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm./) należy uiścić w punkcie bankowym, w budynku Starostwa (parter) przy ul. Mazowieckiej 26 w Garwolinie lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Mazowieckiej 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 127, tel. (025) 68-42-800 w. 813 - 815. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Decyzje zatwierdzające projekty prac geologicznych wydawane są w terminie jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołania od decyzji wnoszone są do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

UWAGI: 

Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi. Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych. Projekty prac geologicznych, to projekty, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, w szczególności to projekty dotyczące:

1)  złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

2)  ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

3)  badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;

4)  odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

5)  robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;

6)  warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:

1)    projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska;

2)     projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

ZAŁĄCZNIKI: 
karta infor. zatwierdzenie projektow geologicznych.doc

PLIKI DO POBRANIA:
Brak plików do pobrania.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews