Przejdź do treści

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa unii europejskiej oraz umów międzynarodowych

Drukuj

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa unii europejskiej oraz umów między

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 127
tel./fax 25 68-42-800 wew 813-815
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA INFORMACYJNA

REJESTRACJA ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH


PODSTAWA PRAWNA:
Art. 64 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142 ze zm).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr
338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zgłoszenia, zawierający:

a) imię i nazwisko, adres lub nazwę i adres posiadacza lub prowadzącego hodowlę,
b) adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub hodowli,
c) liczbę posiadanych lub hodowanych zwierząt,
d) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli istnieje polska nazwa,
e) datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,
f) datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,
g) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
h) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,
i) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,
2. Kserokopia dokumentu:
a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo
b) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
c) dokument wydany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
d) dokument potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli lub inny dokument potwierdzający legalność pochodzenia

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

4. Pełnomocnictwo, o ile dotyczy. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłata od dokonania wpisu do rejestru zwierząt z chwilą złożenia wniosku wynosi 26 zł

W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

Opłatę należy uiścić w punkcie bankowym, w budynku Starostwa (parter) przy ul. Mazowieckiej 26 w Garwolinie lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.
Dokonanie zmiany danych zawartych w rejestrze zwierząt lub wykreślenie z rejestru zwierząt nie podlega opłacie skarbowej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Mazowieckiej 26, pokój nr 127, tel. 25 68-42-800 w. 813-815. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Wpisanie do rejestru potwierdzane jest wydaniem zaświadczenia. Zaświadczenie wydawane jest nie później niż w terminie 7 dni. W szczególnych przypadkach w ciągu 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania od decyzji odmawiającej zarejestrowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Garwolińskiego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI:
Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 
 

PLIKI DO POBRANIA:

nowy wniosek o rejestracj-19.doc

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews