Przejdź do treści

Zmiana zgłoszenia

Drukuj

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE
Wydział Budownictwa

ul. Mazowiecka 26, 08 – 400Garwolin,
pokój Nr 128, 129, 130, 131 (I piętro)
tel. +48 25 684 26 00 fax. + 48 25 684 30 10
                             e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZMIANA ZGŁOSZENIA  - POZWOLENIE NA BUDOWĘ CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) - art. 28, 33, 34 i art. 36a ust. 1.

- Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek zmianę zgłoszenia - pozwolenie na budowę dotyczące całego zamierzenia budowlanego,

2. Załączniki:

a) kserokopia zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,

b) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu. Projekt budowlany powinien zawierać:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

- projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;

- stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

- w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;

- informację o obszarze oddziaływania obiektu.

c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3);

d) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

e) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,

f) dziennik budowy do wglądu,

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (o ile dotyczy).

UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

1. Zatwierdzenie projektu budowlanego - 47 zł

2. Pozwolenie na budowę:

a) innego budynku - 48 zł

b) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych - 2 143 zł

c) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych do 1 kilometra - 105 zł

d) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50% stawek

Opłacie skarbowej nie podlega:

- dokonanie czynności urzędowej oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

Zwalnia się z opłaty skarbowej np:

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek

- o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - do każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

Za wyjątkiem np.:

- poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów,

Opłatę skarbową można wnieść:

· gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym),

· w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin

Nr konta 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację na I piętrze (skrzydło od cmentarza), pokój 128, 129, 130 i 131 tel. 25 68 42 600 wew. 601, 611, 613, 614, 615, 616.

Decyzję wraz z 2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

TERMIN ODPOWIEDZI:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni.

W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 2 miesięcy. O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową.

O załatwieniu sprawy można dowiedzieć się telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu pracownik Wydziału prowadzący sprawę może na życzenie inwestora powiadomić go o załatwieniu sprawy.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Odwołanie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą.

Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

UWAGI:

1. Zmiany zgłoszenia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego wymaga istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem:

a) budowy lub przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

b) budowy wolno stojącego parterowego budynku stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz

c) budowy sieci: elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej telekomunikacyjnej, gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa.

2. Istotne odstąpienie stanowi odstąpienie w zakresie:

a) projektu zagospodarowania działki lub terenu,

b) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji obiektu budowlanego,

c) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne,

d) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

e) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa  miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

f) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagne do dokonania zgłoszenia: budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, stacji transformatorowych lub sieci lub  przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego.

3. Nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków zgłoszenia zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

a) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym,

b) nie mieści się zakresie odstępstw, o których mowa w w.w. pkt c-f, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych  warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzezczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

c) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu,

d) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych,

4. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

5. Projekt budowlany musi być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

6. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz wymagania planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy.

7. Projekt budowlany powinien zawierać:

a) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

b) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;

c) stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

d) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;

e) informację o obszarze oddziaływania obiektu.

8. Projekt budowlany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiecień 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 roku poz. 1935).

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o zmianę zgłoszenia.pdf

B-3_Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

 B-4_Informacja uzupełniajaca do oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews