Przejdź do treści

Zaświadczenie dotyczące poświadczenia faktów urzędowych

Drukuj

                STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE

ul. Mazowiecka 26, 08 – 400Garwolin,
pokój Nr 128, 129, 130, 131 (I piętro)
tel. +48 25 68 42 600 fax. + 48 25 68 43 010
               e-mail:  wydz.budownictwa@garwolin-starostwo                          

ZAŚWIADCZENIE O URZĘDOWYM POTWIERDZENIU FAKTÓW

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) - art. 217 § 2 ust. 2.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (o ile dotyczy).
 3. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

WYSOKOŚC OPŁAT:

 1. Wydanie zaświadczenia      - 17zł

Za wyjątkiem np: zaświadczenia wydanego w interesie publicznym; zaświadczenia w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

Opłacie skarbowej nie podlega:

-      wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Zwalnia się z opłaty skarbowej np:

-      jednostki budżetowe,

-      jednostki samorządu terytorialnego,

-      organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-      osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

Opłatę skarbową można wnieść:

 • gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym),
 • w formie bezgotówkowej- na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin

Nr konta 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

     ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Budownictwa - mający swoją lokalizację na I piętrze (skrzydło od cmentarza), pokój 128, 129, 130 i 131 tel. 25 68 42 600 wew. 601, 611, 613, 614, 615, 616.

Zaświadczenie można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

Na życzenie wnioskodawcy zaświadczenie może być również zostać wysłane pocztą na podany adres.

TERMIN ODPOWIEDZI:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku zaświadczenie zostanie wydane bez zbędnej zwłoki w okresie do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Dotyczy wyłącznie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą.

Termin do wniesienia zażalenia będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające zażalenie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

 UWAGI:

 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
 4. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresiepostępowaniewyjaśniające.
 5. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o zaświadczenie o urzędowym potwierdzeniu faktów.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews