Przejdź do treści

Zaświadczenie dotyczące poświadczenia faktów urzędowych

Drukuj

                        STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE

Wydział Budownictwa

ul. Staszica 15 08 – 400 Garwolin, pokój Nr 29, 30, 36, 37

             tel. (025) 68 43 544 wew. 30, 31, 32, 40   fax (025) 682 43 27                  

ZAŚWIADCZENIE O URZĘDOWYM POTWIERDZENIU FAKTÓW

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) - art. 217 § 2 ust. 2.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej gotówką w kasie organu podatkowego (Burmistrza Miasta Garwolina) albo przelewem na rachunek bankowy tego organu.
 3. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

WYSOKOŚC OPŁAT:

 1. Wydanie zaświadczenia      - 17zł

Za wyjątkiem np: zaświadczenia wydanego w interesie publicznym; zaświadczenia w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

Opłacie skarbowej nie podlega:

-      wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Zwalnia się z opłaty skarbowej np:

-      jednostki budżetowe,

-      jednostki samorządu terytorialnego,

-      organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-      osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

Opłatę skarbową można wnieść:

 • gotówką - w kasie Urzędu Miasta Garwolin (budynek główny, piętro, pok. Nr 41) lub w punkcie kasowym przy Urzędzie Stanu Cywilnego (budynek w podwórku, wejście D, pok. Nr 4),
 • w formie bezgotówkowej- na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin

Nr konta 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

     ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Budownictwa – mający swoją lokalizację w budynku B w podwórku, na I piętrze, wejście E, pokój 29, 30, 36 i 37, tel. (025) 68-43-544 wew. 30, 31, 32, 40.

Zaświadczenie można odebrać w Wydziale, osobiście lub przez osobę uprawnioną na podstawie upoważnienia udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 16°°.

Na życzenie wnioskodawcy zaświadczenie może być również zostać wysłane pocztą na podany adres.

TERMIN ODPOWIEDZI:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku zaświadczenie zostanie wydane bez zbędnej zwłoki w okresie do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Dotyczy wyłącznie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie składa się na kancelarii tut. Urzędu (budynek główny, wejście B, pok. 3) lub można wysłać je pocztą.

Termin do wniesienia zażalenia będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające zażalenie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

 UWAGI:

 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
 4. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresiepostępowaniewyjaśniające.
 5. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

PLIKI DO POBRANIA:

-Wniosek o wydanie zaświadczenia o urzędowym potwierdzeniu faktów.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews