Przejdź do treści

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA ZGŁOSZENIE CZY NA POZWOLENIE - porównanie

Drukuj

 

rozpoczecie3Od 28 czerwca budowa wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce na której został on zaprojektowany możliwa jest na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Decyzja należy do inwestora. Poniżej zostały zebrane informacje porównujące te dwa tryby przewidziane Prawem budowlanym dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

 

PORÓWNANIE PRZEWIDZIANEGO W PRAWIE BUDOWLANYM TRYBU

DLA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO   JEDNORODZINNEGO

 

ZGŁOSZENIE

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

PROJEKT BUDOWLANY

+

+

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY przez   urząd

30 dni   na wniesienie sprzeciwu;

Nałożenie obowiązku uzupełnienia dokumentów   przerywa termin 30-dniowy do wniesienia sprzeciwu;

Organ dokonuje ostemplowania projektu   budowlanego niezwłocznie po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu;

Bez   zbędnej zwłoki w terminie 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych   w terminie 60 dni (o czym inwestor zostaje powiadomiony);

Nie dłużej niż 65 dni;

Nie wlicza się opóźnień powstałych z winy   inwestora lub innych organów;

 

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgłoszenie   – „milcząca zgoda”;

Inwestor może uzyskać kopię zgłoszenia;

Na dodatkowy wniosek (po upływie terminu do   wniesienia sprzeciwu) możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu.  Zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni.

Decyzja   administracyjna;

MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA ODWOŁANIA

Tylko   od decyzji wnoszącej sprzeciw;

Przez   stronę postępowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;

 

 

OPŁATA SKARBOWA

za zgłoszenie/pozwolenie

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy wono stojacego budynku mieszkalnego, od którego organ nie wniósł sprzeciwu:

- za   każdy m2 niemieszkalnej  powierzchni użytkowej - 1 zł;

- nie więcej niż - 539 zł;

Przyjęcie   zgłoszenie dotyczącego przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego, od   którego organ nie wniósł sprzeciwu – 50   % stawki jak za budowę;

Brak

 

MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO   ROZPOCZĘCIA ROBÓT

Na podstawie zgłoszenie w stosunku do którego  urząd nie wniósł sprzeciwu;

Na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę;

Decyzja podlega wykonaniu jeżeli jest zgodna z   żądaniem wszystkich stron;


ZMIANA
zgłoszenia/pozwolenia

Istotne odstąpienie od projektu budowlanego   złożonego wraz ze zgłoszeniem jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego   zamierzenia budowlanego;

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu   budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne   jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie   pozwolenia na budowę;

PRZEPISANIE zgłoszenia/pozwolenia

+

+

 

OPŁATA SKARBOWA ZA PRZEPISANIE   zgłoszenia/pozwolenia

Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego   podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, od którego właściwy organ nie wniósł   sprzeciwu - 90 zł;

Brak

 

TERMIN WAŻNOŚCI zgłoszenia/pozwolenia

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót  przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu   terminu ich rozpoczęcia rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia;

Decyzja o pozwoleniu wygasa, jeżeli budowa nie   została rozpoczęta przed upływem 3 lat   od dnia, w którym stała się ostateczna lub została przerwania na czas   dłuższy niż 3 lata;

Po wygaśnięciu należy uzyskać nowe pozwolenie na budowę;

 

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU   ROBÓT do PINB-u

+

+

KIEROWNIK BUDOWY

+

+

Dziennik budowy

Organ wydaje dziennik budowy w po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu

Organ wydaje dziennik budowy w ciągu 3 dniu od dnia kiedy decyzja stała się   ostateczna;

WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA   GEODEZYJNA

+

+

ZAWIADOMIENIE   O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

+

+

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews