Przejdź do treści

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Drukuj

WYDZIAŁ Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dyrektor AGNIESZKA GROMÓŁ
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul.
Mazowiecka 26
08 - 400 GARWOLIN
pok. 124 (I piętro)

tel.+48 25 684 28 13
tel. +48 25 684 30 10 wew. 801


e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska zajmuje się rozpatrywaniem wniosków, informacji oraz zgłoszeń, a co za tym idzie wydawaniem decyzji i postanowień w następującym zakresie:

 • Gospodarka leśna
 • Rybactwo śródlądowe
 • Łowiectwo
 • Ochrona przyrody
 • Geologia
 • Gospodarka odpadami
 • Ubezpieczenia obowiązkowe rolników
 • Hodowla i rozród zwierząt gospodarskich
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona przed hałasem
 • Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
 • Ochrona powietrza
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Ochrona i rekultywacja gruntów rolnych i leśnych
 • Melioracje wodne
 • Produkcja roślinna
 • Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wydział realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia spraw dotyczących wprowadzania substancji i energii do środowiska (m.in. pozwolenia, zgłoszenia, przeglądy ekologiczne, obszary ograniczonego użytkowania);
 2. gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 3. gospodarki odpadami;
 4. ustalania linii brzegowej wód;
 5. rozstrzygania sporów o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi i ustalanie odszkodowań z tego tytułu;
 6. udzielania pozwoleń wodnoprawnych;
 7. ustanawiania stref ochronnych ujęć wód;
 8. przywracania do stanu poprzedniego terenów zagrożonych powodzią;
 9. udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych;
 10. nadzoru geologicznego;
 11. zatwierdzania projektów prac i dokumentacji geologicznych;
 12. współdziałanie z gminami w ramach postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
 13. prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 14. ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów niekorzystnie przekształconych;
 15. gospodarki leśnej w tym nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz zalesiania gruntów rolnych;
 16. łowiectwa, w tym wydzierżawianie obwodów łowieckich, wydawanie decyzji
 17. o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny, wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów;
 18. rozrodu zwierząt gospodarskich;
 19. nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
 20. ustalania korzyści i wysokości składek na rzecz spółki wodnej dla osób niebędących członkami spółki wodnej;
 21. wydawania właściwemu organowi inspekcji ochrony roślin poleceń usunięcia zagrożeń fitosanitarnych;
 22. współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego i izbami rolniczymi w zakresie problematyki rolnictwa;
 23. ochrony przyrody w tym rejestracja zwierząt podlegających ochronie;
 24. rybactwa śródlądowego, w tym wydawania kart wędkarskich i rejestracji sprzętu pływającego;
 25. obowiązkowego ubezpieczenia rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 26. wykonywania uproszczonych planów urządzenia lasów;
 27. wycinki drzew i krzewów;
 28. naliczania ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej;
 29. przygotowania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.

 

Przydatne linki:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews