Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (dz. nr 93)!

Drukuj

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 12 stycznia 2017r. Nr G.6840.2.5.2016.PM

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie.

1.Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 93 o pow. 0,1917 ha, położona jest w Garwolinie przy ul. Kościuszki 27. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00000014/0.

2. Opis nieruchomości:

Działka nr 93 (siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie) jest zabudowana i ogrodzona. Kształt nieruchomości jest regularny, zbliżony do prostokąta, którego jeden z dłuższych boków przylega do ul. Kościuszki, głównej ulicy miasta tj. trasie wylotowej w kierunku Warszawy i Lublina, a jeden z krótszych do ul. Polskiej. Na w/w działce znajdują się murowany budynek o funkcji biurowo-administracyjnej o powierzchni zabudowy 274 m² oraz garaż murowany o powierzchni 42 m². Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się Kiosk Ruchu.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin:

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Garwolin Nr XXXV/243/2001 z dnia 9 listopada 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolin – ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. mazowieckiego z 2001 r. Nr 252 poz. 5253 - działka nr 93 o pow. 0,1917 ha położona jest w obszarze strefy mieszkaniowo-usługowej oznaczonej symbolem „ M-U 3”.

4. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi 2 600 000 zł. (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT (Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016r.).

5. Postąpienie wynosi 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 marca 2017r. o godz.10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, na I piętrze, sala konferencyjna Urzędu Miasta Garwolin).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 300 000 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 22 marca 2017r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.

10. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

-wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umów notarialnych.

11. Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w formie aktu notarialnego, w której Powiat Garwoliński zobowiąże się do :

1) zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszącej własność nieruchomości w maksymalnym terminie do dnia 30 września 2018r.,

2) wydania nieruchomości nabywcy, w terminie wskazanym przez organizatora przetargu, nie później niż do dnia 30 września 2018r.,

12. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży pomniejszoną o wpłacone wadium na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790, przed zawarciem aktu notarialnego, dokumentującego umowę przedwstępną, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na powyżej wskazany rachunek bankowy. Za datę wpłaty ceny sprzedaży uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

13.Nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu uczestnik, który przetarg wygrał zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego umowy przyrzeczonej oraz umowy przedwstępnej. Jeżeli osoba, która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umów w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Powiat Garwoliński może odstąpić od zawarcia umów notarialnych. W tym wypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

15. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (0-25) 68-43-261.

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews