Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O CZWARTYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH (dz. nr: 1049/4 i 1049/5 w Miętnem)!

Drukuj

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 11 kwietnia 2017r. Nr G.6840.2.3.2016.UK

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Garwolińskiego:

1. Przetargami objęte zostały nieruchomości gruntowe, położone w Miętnem gm. Garwolin

Lp.

Nr ewidencyjny   działki

Powierzchnia

działki

Numer księgi   wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   Gminy Garwolin

Cena   wywoławcza nieruchomości brutto

Wadium

Postąpienie

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

1049/4

0,1094 ha

SI1G/000

81443/7

Teren zabudowy mieszkaniowo   –usługowej

65 000 zł.

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT

Wniesione w pieniądzu

w kwocie   5 000 zł.

1 000 zł.

lub wielokrotność tej kwoty  

2.

1049/5

0,1296 ha

SI1G/000

81443/7

Teren zabudowy mieszkaniowo   –usługowej

75 000 zł.

(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT

Wniesione w pieniądzu

w kwocie   5 000 zł.

1 000 zł.

lub wielokrotność tej kwoty  

2. Opis nieruchomości:

1) Działka nr 1049/4 położona jest w centrum miejscowości Miętne. Kształt działki zbliżony do prostokątnego trapezu. Nieruchomość przylega: od strony północnej do drogi stanowiącej własność Gminy Garwolin oraz od strony zachodniej do drogi prowadzącej do Zespołu Szkół CKP i CKU im. Stanisława Staszica w Miętnem. Działka w pasach wzdłuż drogi stanowiącej własność Gminy Garwolin oraz drogi prowadzącej do szkoły, jest zadrzewiona.

2) Działka nr 1049/5 położona jest w centrum miejscowości Miętne. Kształt działki zbliżony do prostokątnego trapezu. Nieruchomość od strony zachodniej przylega do drogi prowadzącej do Zespołu Szkół CKP i CKU im. Stanisława Staszica w Miętnem. Działka w pasie wzdłuż drogi prowadzącej do szkoły oraz w części południowo – zachodniej, jest zadrzewiona.

3. Czwarte przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 25 maja 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, budynek A, w pokoju nr 4 na parterze:

1) dla działki nr 1049/4 o godz. 9.30,

2) dla działki nr 1049/5 o godz. 10.30.

4. Nieruchomości gruntowe nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie są przedmiotem zobowiązań.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce, na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230 w terminie do dnia 22 maja 2017r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, której działki dotyczy.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw,

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

7. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

8. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do: wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r., poz. 1061), wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

10. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr: 1049/4 i 1049/5 przeprowadzone zostały w dniu 11 października 2016r. Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w działek zostały przeprowadzone w dniu 20 grudnia 2016r., natomiast trzecie przetargi ustne nieograniczone zostały przeprowadzone w dniu 9 marca 2017r.

11. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów z ważnej przyczyny.

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews