Przejdź do treści

Ogłoszenie!

Drukuj
Utworzono: czwartek, 11, maj 2017 Opublikowano

Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 24 kwietnia 2017r. Nr G.6821.17.2016.ZG

Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust.1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), Starosta Powiatu Garwolińskiego wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, na wnioski PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębach ewidencyjnych:

1) Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2484 o pow. 1,29 ha,

2) Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 674 o pow. 0,3191 ha,

3) Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681 o pow. 0,7938 ha,

4) Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 694 o pow. 0,4506 ha,

5) Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 668/2 o pow. 0,1368 ha,

6) Krępa, gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 373 o pow. 2,48 ha, nr 326 o pow. 0,83 ha i nr 270 o pow. 0,86 ha,

7) Czyszkówek, gm. Garwolin, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 357 o pow. 0,3294 ha,

8) Czyszkówek, gm. Garwolin, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 135/1 o pow. 0,2971 ha,

9) Czyszkówek, gm. Garwolin, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 137/3 o pow. 0,0944 ha,

10) Miasto Garwolin, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1217 o pow. 0,0538 ha,

poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę, założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Kozienice – Garwolin służących do przesyłu energii elektrycznej.

Powyższe nieruchomości należy traktować jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis powyższy stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się do Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Staszica 15, budynek B, p. nr 9A, tel. 25 6843261 w. 37, osoby które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z tych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

 

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews