Przejdź do treści
image3017.jpg

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

Utworzono: piątek, 23, czerwiec 2017

Absolutorium 2017

22 czerwca 2016 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Garwolińskiego, na której jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016. Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Garwolińskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za 2016 r. Komisja Rewizyjna również pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu za 2016 r. i wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Garwolińskiego za ubiegły rok. Głosowanie poprzedziło wystąpienie absolutoryjne Starosty Powiatu Garwolińskiego Marka Chciałowskiego, który przedstawił główne zagadnienia związane z budżetem za ubiegły rok.

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu zrealizowane w ciągu roku 2016 dochody wynosiły 100 mln 789 tys. 380 zł. Wydatki wynosiły 101 mln 934 tys. 132 zł. Różnica między dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wynosiła 1 mln 144 tys. 752 zł. Zaplanowany deficyt na 2016 rok wynosił 4 mln 307 tys. 254 zł, jednak wynik jego realizacji był korzystniejszy od zaplanowanego i ostatecznie wyniósł 1mln 144 tys. 752 zł.

Wydatki bieżące w 2016 r. wynosiły 88 mln 928 tys. 202 zł. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 13 mln 5 tys. 930 zł i to z nich realizowano większość inwestycji: zdania drogowe, budowa budynku administracyjnego Starostwa, zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz dokapitalizowanie spółki PKS w Garwolinie.

W zakresie zadań drogowych zmodernizowane zostały i przebudowane odcinki dróg powiatowych o łącznej długości ponad 18 km. W ubiegłum roku wybudowano także ponad 4 km chodników. Największymi zrealizowanymi w tym zakresie zadaniami, o których w trakcie sesji mówił Starosta to:

- przebudowa mostu na drodze 1332W na terenie gminy Borowie w miejscowości Kamionka (603 tys. zł),

- droga 2234W na terenie gminy Borowe, ponad 2 km w miejscowości Iwowe (294 tys. zł)

- droga 1344W na terenie gminy Górzno, ponad 3 km na odcinku Górzno-Chęciny (439 tys. zł)

- droga 1346W na terenie gminy Łaskarzew, ponad 1,5 km na odcinku Pilczyn i Melanów (525 tys. zł)

- droga 1323W na terenie gminy Łaskarzew, ponad 2 km na odcinku Uścieniec-Krzywda (424 tys. zł)

- droga 1333W na terenie gminy Miastków Kościelny, ponad 2 km na odcinku Wola Miastkowska-Kujawy (387 tys. zł)

- droga 1354W na terenie gminy Trojanów, prawie 2 km na odcinku Wola Życka-Życzyn (323tys. zł.)

Wydatki majątkowe na dokapitalizowanie spółki PKS w Garwolinie wynosiły 250 tys. zł.DSC 0491

W zakresie administracji publicznej kontynuowana była budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie i Powiatowych Jednostek Organizacyjnych. Plan wydatków ujętych w budżecie na 2016r. wynosił 7 mln 800 tys. zł. Zrealizowane wydatki ostatecznie to 5 mln 297 tys. 447 zł. Wykonana została znaczna część robót budowlanych budynku. Niewydatkowane środki na budowę budynku Starostwa decyzją Rady Powiatu zostały wprowadzone na 2017 rok.

W zakresie oświaty i wychowania największym zrealizowanym zadaniem było wybudowanie bieżni, drogi dojazdowej, parkingu, oraz zakup urządzeń lekkoatletycznych w Zespole Szkół nr 1 w Żelechowie (529 tys. zł, w tym 124 tys. zł stanowiła dotacja z Funduszu Rozwoju Sportu).

Budowa boisk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki nr 2 w Garwolinie to również zadanie realizowane w 2016r. (358 tys. zł, w tym 100 tys.zł stanowiła dotacja z Funduszu Rozwoju Sportu).

Kolejne zadanie stanowiła modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej w Zespole Szkół w Miętnem (471 tys. zł).

Spośród ponad 13 mln zł, które pochłonęły wydatki majątkowe, prawie 2 mln zł stanowiło wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych – dotacji i subwencji budżetu państwa, dotacji celowych ze źródeł zagranicznych i dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wykonane zostały ponadto remonty dwóch dróg powiatowych na terenie gminy Trojanów (Grąd-Piotrówek) i gminy Maciejowice (Antoniówka Świerżowska-Podstolice) o wartości 1 mln 431 tys. 986 zł, z tego w 80% sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (1mln 145tys. zł).

Jak zaznaczał Starosta, Zarząd Powiatu starał się pozyskiwać dochody majątkowe z wszelkich możliwych źródeł. Starania te przyniosły duże efekty, co pozwoliło na zrealizowanie wielu rozwojowych zadań. Budżet na 2016 rok pozwolił na realizację zadań ambitnych, ale dostosowanych do aktualnych możliwości. Z satysfakcją można stwierdzić, że mimo wielu różnych niekorzystnych czynników, określone zadania zostały w całości zrealizowane.

- W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim – Radzie Powiatu Garwolińskiego za trafne określenie zadań, za bieżące uczestniczenie w ich realizacji, za dyskusje, słowa rozwagi i podpowiedzi.

Dziękuję członkom Zarządu Powiatu Garwolińskiego za realizację budżetu i wielu spotkań na posiedzeniach Zarządu. Dziękuję za czas pracy poświęcony dla Powiatu Garwolińskiego.

Dziękuję dyrektorom i pracownikom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorom wydziałów i pracownikom Starostwa Powiatowego.

Słowa najwyższego podziękowania kieruję do Burmistrzów i Wójtów oraz samorządowców z miast i gmin za wspólna realizację wielu zadań i środki przekazane dla Powiatu Garwolińskiego.

Chciałbym również podziękować wszystkim tym, którzy jako przyjaciele Powiatu Garwolińskiego pomagali nam w zdobyciu środków finansowych zewnętrznych, pochodzących z budżetu państwa czy z samorządu województwa mazowieckiego. Dziękuję Posłom z tego terenu, którzy również się do tego przyczyniali.

Nasze wspólne działania korzystnie wpłynęły na dalszy rozwój Powiatu Garwolińskiego.

- Starosta Garwoliński Marek Chciałowski

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews