Przejdź do treści
image3017.jpg

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Utworzono: poniedziałek, 10, lipiec 2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na stanowisko

 

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie
ul. Staszica 18, 08-400 Garwolin

 

Uchwała Nr 563/144/2017

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 05 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie

Na podstawie art. 36 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) i § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) w związku z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948) oraz § 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Garwolinie i na tablicy ogłoszeń.

1. Marek Chciałowski

2. Urszula Zadrożna

3. Teresa Bąk

4. Mirosław Pyra

5. Józef Tomala

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 563/144/2017 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 05 lipca 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Garwolińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie
ul. Staszica 18, 08-400 Garwolin

Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania wynikające z § 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436; zm.:
Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

 

1) podpisane przez kandydata uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) podpisany przez kandydata życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

ˉ stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

ˉ stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3 ogłoszenia,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920 i poz. 2260),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1721; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260 i poz. 2261),

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1198, z 2016 r. poz. 668 i poz. 1010 oraz z 2017 r. poz. 60) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1311, poz. 1933, poz. 2169 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60),

14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym (wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego) oraz dopiskiem:

 

 

"KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie w terminie do 28 lipca 2017 roku do godz. 16.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin. O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews