Przejdź do treści

Ogłoszenie (dz. nr 707 w Rudzie Talubskiej oraz dz. nr: 1470 i 1199 w Maciejowicach)!

Drukuj
Utworzono: piątek, 03, listopad 2017 Opublikowano

Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 31 października 2017r. Nr G.6821.174.2015.ZG

 

Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późń.zm.), Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym:

1) oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 707 o pow. 0,03 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ruda Talubska, gm. Garwolin, pow. garwoliński,

2) oznaczonej jako działki: nr: 1470 o pow. 2,16 ha i nr 1199 o pow. 0,41 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Maciejowice, gm. Maciejowice, pow. garwoliński,

poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej (napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Kozienice Garwolin).

Powyższe nieruchomości należy traktować jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis powyższy stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się do Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Staszica 15, budynek B, p. nr 9A, tel. 25 6843261 w. 37, osoby które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z tych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Planowana inwestycja, polegająca na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej - napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Kozienice Garwolin, jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 2 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews