Przejdź do treści

REJESTRACJA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Drukuj

 

                    STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE

                 WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

                        08 - 400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26   tel./fax. (25) 684 27 00

                 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
   


      

KARTA INFORMACYJNA

 

REJESTRACJA NIEPUBLICZNYCH

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek – powinien zawierać:

        - oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

        - określenie odpowiedniego typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;

        2. Informacja o warunkach lokalowych – powinna zawierać:

  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych,
  2. realizację innych zadań statutowych,
  3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  4. bezpieczne i higieniczne warunki pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;

       3. Statut szkoły lub placówki,

      4. Wykaz pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce wraz z   danymi dotyczącymi ich kwalifikacji ;

       5. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 (w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną), bądź w art. 14 ust. 4 (w przypadku szkoły niepublicznej artystycznej, która z dniem rozpoczęcia działalności chce uzyskać uprawnienia publicznej szkoły artystycznej);

       6. Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;

      7. Opinia Wojewódzkiej Rady RynkuPracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe);

       8. Pozytywna opinia kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3;

      9. Pozytywna opinia kuratora oświaty o o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 (w przypadku niepublicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7);

     10. Opinia instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 81 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969), z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (w przypadku niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego).

wskazanie siedziby szkoły lub placówki oraz miejsca prowadzenia zajęć, jak również informację o warunkach lokalowych zapewniających:

Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej.

Oświadczenie, o którym mowa, może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Staroście Powiatu Garwolińskiego, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. W takim przypadku również należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty jak do wniosku o wpis do ewidencji. W szczególności należy zwrócić uwagę na aktualne opinie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, składa osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego. Do wniosku powinny zostać dołączone również dokumenty wymienione w punktach 2-10.

W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w art. 168 ust. 4a lub 4b, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. W takim wypadku wymagane są dokumenty wymienione w punktach 1-6.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Rejestracja szkół i placówek niepublicznych nie podlega opłacie skarbowej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Starostwo Powiatowe w Garwolinie,
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, I piętro, pokój 140, tel. (025) 684 27 23.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Sprawa jest rozpatrywana w terminie do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji wnioskodawca może się odwołać od wydanej decyzji do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie.

UWAGI:

Do rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez Starostę Powiatu Garwolińskiego mogą być wpisane tylko typy szkół i placówek, których zakładanie leży w kompetencji powiatów. Należą do nich:

 1. Szkoły podstawowe specjalne.
 2. Szkoły ponadpodstawowe specjalne.
 3. Szkoły ponadpodstawowe (czyli szkoły dla absolwentów podstawówek).
 4. Szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego.
 5. Placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 7. Placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.
 8. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
 9. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.
 10. Ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy).
 11. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 

Pozostałe typy niepublicznych szkół i placówek wymienione w ustawie Prawo Oświatowe są rejestrowane przez inne jednostki, np. samorządy gminne lub województwa.

Opracowała: Sylwia Mikos-Radomyska

17.09.2019 r.

Pobierz plik

Formularz danych uzupełniających do RSPO

Informacja o warunkach lokalowych

Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych

Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji szkół i placówek oświatowych

Wykaz pracowników pedagogicznych

Zobowiązanie art. 14 ust. 3

Zobowiązanie art. 14 ust. 4

Załączniki:

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews