Przejdź do treści
Brak grafik

Ogłoszenie o przetargu ( dz. nr: 2461/28 i 2461/34 w Garwolinie)

Utworzono: czwartek, 23, styczeń 2020

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr G.6840.2.5.2017.PM

 

                                                               Garwolin, dnia 16 stycznia 2020 r.

Nr G.6840.2.5.2017.PM        

Zarząd Powiatu Garwolińskiego

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie.

1.Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 2,1385 ha, oznaczona w ewidencji gruntów  i budynków jako działki nr: 2461/28 o pow. 0,3243 ha i 2461/34 o pow. 1,8142 ha,położona jest w Garwolinie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00037928/8.

2. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w północno – zachodniej części Miasta Garwolin w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, na wschód od ulicy trakt Lwowski oraz na zachód od ulicy Kościuszki. Działki nr 2461/28 i 2461/34 tworzą kształt nieregularny zbliżony do czworoboku, którego jeden bok przylega do ulicy asfaltowej bez nazwy. Przez działkę nr 2461/28 oraz w granicy działek nr 2461/28 i 2461/34 biegną linie energetyczne 15 kV. W odległości ok. 200 m od przedmiotowej nieruchomości znajduje się stacja paliw Shell i restauracja McDonald s.

W dziale III księgi wieczystej KW Nr SI1G/00037928/8, widnieją wpisy:

1) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z/s w Warszawie, polegające na prawie użytkowania działek nr: 3000/14, 3000/27, 3000/18.

2) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. z/s w Warszawie, polegające na ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, polegającej na korzystaniu z działki nr 3000/25.

3) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych na czas nieokreślony, z ustalonym zakresem służebności dla działek nr: 2461/1, 2461/2, 2461/4, 2461/5, 2461/7, 2461/14, 2461/15, 2461/16 i 2461/20, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 06-07-2012 roku Rep. A Nr 2667/2012, zgodnie z załącznikami graficznymi.

4) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie polegające na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz uprawnionej spółki oraz jej następców prawnych, na czas nieokreślony, z ustalonym zakresem służebności dla działek nr: 2461/2, 2461/7, 2461/11, 2461/13, 2461/21, szczegółowo opisanym w akcie notarialnym z dnia 07-08-2014r. Rep. A Nr 2877/2014, zgodnie z załącznikami graficznymi.

5) ograniczone prawo rzeczowe - bezterminowa, odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na działce nr 2461/10 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr : 3025/3, 3025/4, 3025/5, 3025/6, 3025/7, 3025/8, 3025/9, 3025/10.

6) ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu na czas nieokreślony, polegająca na użytkowaniu części działki 3000/18 ustanowiona na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

7) ograniczone prawo rzeczowe - bezterminowa, odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na działce nr 2461/10 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr : 3092/7, 3092/4, 3089/2, 3090/1, 2102/1, 3091/2, 3091/3.

8) ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu na czas nieokreślony, polegająca na użytkowaniu części działki 3000/18 ustanowiona na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

9) ograniczone prawo rzeczowe – bezterminowa, odpłatna służebność przesyłu polegająca na użytkowaniu działki nr 2461/2 ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie i jej następców prawnych.

10) ograniczone prawo rzeczowe – bezterminowa, odpłatna służebność przesyłu polegająca na użytkowaniu działki nr 2461/4 ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie i jej następców prawnych.

11) ograniczone prawo rzeczowe – bezterminowa, odpłatna służebność przesyłu polegająca na użytkowaniu działki nr 2461/7 ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie i jej następców prawnych.

12) ograniczone prawo rzeczowe – bezterminowa, odpłatna służebność przesyłu polegająca na użytkowaniu działki nr 2461/10 ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie i jej następców prawnych.

13) ograniczone prawo rzeczowe – bezterminowa, odpłatna służebność przesyłu polegająca na użytkowaniu działki nr 2461/11 ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie i jej następców prawnych.

14) ograniczone prawo rzeczowe – bezterminowa, odpłatna służebność przesyłu polegająca na użytkowaniu działki nr 2461/12 ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie i jej następców prawnych.

15) ograniczone prawo rzeczowe – bezterminowa, odpłatna służebność przesyłu polegająca na użytkowaniu działki nr 2461/13 ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie i jej następców prawnych.

16) ograniczone prawo rzeczowe – bezterminowa, odpłatna służebność przesyłu polegająca na użytkowaniu działki nr 2461/21 ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie i jej następców prawnych.

17) ograniczone prawo rzeczowe – bezterminowa, odpłatna służebność przesyłu polegająca na użytkowaniu działki nr 3000/18 ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie i jej następców prawnych.

   Ograniczenia nieruchomości, szczegółowo opisane są w dziale III księgi wieczystej                       nr SI1G/00037928/8.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin:

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Garwolin Nr LX/335/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin działka nr 2461/28 położona jest w terenie zieleni urządzonej - 1ZP, działka nr 2461/34 położona jest w terenie zabudowy usługowej -1U.

4. Cena wywoławcza nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 2 160 000 zł. (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Do najwyższej ceny osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony 23% podatek VAT .

5. Postąpienie wynosi 30 000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 ( pokój nr 317 na III piętrze).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 300 000 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 16 kwietnia 2020 r.(w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.

10. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

11. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

12. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu nr: 2461/28 o pow. 0,3243 ha i 2461/34 o pow. 1,8142 ha, położonych w Garwolinie zorganizowany w dniu  5 grudnia 2019 r., zakończyły się wynikiem negatywnym.

13. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

14. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (25) 684-29-63.

15. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego, Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel/fax (0 – 25) 684 30 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (0 – 25) 684 25 21. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Garwolinie www.garwolin-starostwo.pl.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews