Przejdź do treści

Informacja w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów

Drukuj

 

Uchwała

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2011

 

 

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1

 Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat na obszarze Powiatu Garwolińskiego za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi:

 

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie w zł

Opłata za każdą dobę przechowywania w zł

1.

Rower

100

15

2.

Motorower

 

100

15

3.

Motocykl

200

22

4.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

440

33

5.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej   3,5t do 7,5t

550

45

6.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5t do 16t

780

65

7.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

1150

120

8.

Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

1400

180

  § 2

 Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

 

 

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie w zł

1.

Rower

50

2.

Motorower

 

50

3.

Motocykl

100

4.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

220

5.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej   3,5t do 7,5t

275

6.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5t do 16t

390

7.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

575

8.

Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

700

 

 

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 4

 Traci moc uchwała Nr VII/43/2007 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 143, Poz. 3864).

 § 5

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews