Przejdź do treści

Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Drukuj

WYDZIAŁ Edukacji, Kultury i Sportu

Dyrektor Weronika Teperek - Duchna

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26, pok. 139 (I piętro)

08 - 400 GARWOLIN
tel/fax. +48 25 684 27 00

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Garwolinie zajmuje się organizacją szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński. Zadania wydziału ściśle określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Garwolinie.


Wydział Edukacji, Kultury i Sportu realizuje zadania z zakresu:

 1. zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo­-wychowawczych;
 2. zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie nie jest zadaniem własnym powiatu;
 3. diagnozowania potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego oraz projektowanie bądź opiniowanie zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół zawodowych, konsultowanie tych spraw z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Radą Zatrudnienia i pracodawcami;
 4. sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjno­-gospodarczą szkół, warunkami i bezpieczeństwem pracy szkół oraz gospodarstw pomocniczych szkół i placówek oświatowo­-wychowawczych;
 5. prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z nadawaniem tym szkołom uprawnień szkoły publicznej;
 6. określania szczegółowych zasad oraz przygotowywania propozycji udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;
 7. koordynowania działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno­-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 8. spraw związanych z muzeami szkolnymi, nadawaniem imion i sztandarów szkołom i placówkom;
 9. prowadzenia spraw wynikających ze stosunku pracy dyrektorów szkół i placówek;
 10. prowadzenie bazy danych oświatowych;
 11. analizy prawidłowości naliczania subwencji oświatowej;
 12. przygotowywania dla organów powiatu porozumień ze związkami zawodowymi obejmującymi swoim działaniem pracowników szkół i placówek w sprawach nieustalonych w ustawie o związkach zawodowych;
 13. ustalania zasad rozliczania tygodniowego wymiaru czasu pracy oraz udzielania zniżek godzin dydaktycznych nauczycielom;
 14. przygotowywania projektu cząstkowej oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;
 15. prowadzenia spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
 16. przygotowywania projektów regulaminów w sprawach:
  1. wysokości stawek dodatków i warunków ich przyznawania,
  2. szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
  3. wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia nieokreślonych w ustawie – Karta Nauczyciela,
 17. opracowania zasad oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 18. opracowania zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
 19. spraw związanych z realizacją zadań wymienionych w przepisach o ochronie dóbr kultury;
 20. zapewniania rozwoju twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych, otaczania opieką amatorskiego ruchu artystycznego, współdziałania w organizacji świąt i uroczystości;
 21. spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury i wymianą kulturalną;
 22. organizacji na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walk o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;
 23. obsługi biurowo-technicznej spotkań starosty ze środowiskami kombatanckimi;
 24. tworzenia warunków organizacyjno - prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
 25. prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i sprawowania nadzoru nad ich działalnością;
 26. sprawowania nadzoru nad działalnością turystycznych schronisk młodzieżowych w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych;
 27. organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju;
 28. współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami zajmującymi się propagowaniem sportu i turystyki na terenie powiatu;
 29. logistycznej obsługi uroczystości okolicznościowych;
 30. sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego oraz związków sportowych;
 31. orzekanie w sprawach zbiórek publicznych;
 32. gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zainteresowanym informacji z zakresu turystyki, rekreacji i wypoczynku na terenie powiatu
 33. koordynowania działań związanych ze współpracą zagraniczną
 34. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań;
 35. tworzenia i przystępowania do fundacji, stowarzyszeń i związków z innymi powiatami;
 36. prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;
 37. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
 38. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań powiatu w zakresie kultury organizacjom pozarządowym i innym podmiotom; nadzór i kontrola realizacji tych zadań;
 39. organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań powiatu przez organizacje pozarządowe;
 40. organizacja spotkań, forum, szkoleń dla organizacji pozarządowych;
 41. prowadzenie spraw w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
 42. oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews