Przejdź do treści

Komisja ds. Orzekania Stopnia Niepełnosprawności

Drukuj

Zespół orzeka: 
- o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia, 
- o niepełnosprawności osoby, które nie ukończyły 16 roku życia 
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka zawsze na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności składa się do Powiatowego Zespołu. Do wniosku dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana lub dziecko, a także inne posiadane dokumenty. 
Zaświadczenie lekarskie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku i zawierać rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących a także wyniki badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych potwierdzających rozpoznanie. 
O terminie posiedzenia składu orzekającego zawiadamia się nie później niż na 14 dni przed dniem tego posiedzenia. Niestawienie się osób na wyznaczone posiedzenie, powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. W przypadku, gdy niestawienie się zostało usprawiedliwione wyznacza się nowy termin rozpatrzenia sprawy, po upływie co najmniej 30 dni od dnia wyznaczonego terminem. 
Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności następuje nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, co w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających badań specjalistycznych lub konsultacji specjalistycznych, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
Instancją odwoławczą od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie. Odwołanie należy wnieść w ciągu 14 dni od chwili otrzymania orzeczenia do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. 
Zespół wydaje legitymacje upoważniające do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego. 
Aby je otrzymać należy złożyć ksero orzeczenia, jedno zdjęcie oraz wniosek- dla osób po 16-tym roku życia, oraz ksero orzeczenia i wniosek – dla osób przed 16-tym rokiem życia.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews