Przejdź do treści

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Pomoc PCPR kierowana jest do osób, które posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiednie organy lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia. 
PCPR podejmuje działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności. Działania te polegają głównie na: 
-udzielaniu osobom niepełnosprawnym informacji o ulgach i uprawnieniach, 
- współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w przygotowywaniu programów i pozyskiwaniu środków na działalność, 
- dofinansowania: 
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 
e) rehabilitacja dzieci i młodzieży, 
f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
-udzielaniu osobom niepełnosprawnym bezrobotnym lub poszukującym pracy pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
- refundacji kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.). 
Środki na realizację zadań ustawowych otrzymujemy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z algorytmem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002r. w sprawie algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację określonych zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu przedstawiania sprawozdań o wykorzystaniu tych środków. ( Dz. U. Nr 23, poz. 223). 
Po otrzymaniu informacji o wysokości środków na realizację zadań Powiat podejmuje stosowną uchwałę o podziale środków na poszczególne zadania. Uchwała podlega akceptacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po uzyskaniu akceptacji Powiat otrzymuje środki z PFRON i może realizować swoje zadania. 


1. Dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych: 


Adresat pomocy 

- osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiednie organy lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia, która: 

1) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, 

2) w roku realizacji zadania nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu, 

3) turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 
lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej albo gdy wynika to ze specjalistycznego charakteru turnusu, 

4) nie pełni funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie jest opiekunem innego uczestnika tego turnusu, 

5) średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie przekracza, z zastrzeżeniem ust. 3, kwoty: 
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” - na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, 
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej. 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, jeżeli: 

1) wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna, 
2) opiekun nie pełni funkcji członka kadry na danym turnusie i nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby. 

Termin składania wniosku 

- do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał w którym planowany jest pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. 

Przykład: 

Osoby planujące pobyt na turnusie w I kwartale roku – do 10 stycznia, 
Osoby planujące pobyt na turnusie w II kwartale roku – do 10 kwietnia, 
Osoby planujące pobyt na turnusie w III kwartale roku – do 10 lipca, 
Osoby planujące pobyt na turnusie w I V kwartale roku – do 10 października, 

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku: 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

Wysokość dofinansowania 

1) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, 

2) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

3) 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności, 

4) 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, 

5) 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej. 


2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych: 

Adresat pomocy 

- osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiednie organy lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia, która: 

bariery architektoniczne: 

- ma trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje, 
- nie korzystała w ciągu ostatnich 3 lat z dofinansowania na ten cel. 

bariery w komunikowaniu się i techniczne: 

- składa wniosek, którego zakres uzasadniony jest potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

Termin składania wniosku 

bariery architektoniczne: 

- do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania likwidacji barier 

bariery w komunikowaniu się i techniczne: 

- w każdym czasie 

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku: 

bariery architektoniczne: 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
- akt własności budynku, 
- umowę najmu, dzierżawy itp. wraz ze zgodą właściciela na wykonanie robót, 
- dokument potwierdzający zameldowanie w lokalu, 
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, 

Wysokość dofinansowania: 

Do 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, 


3. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 

Adresat pomocy 

sprzęt rehabilitacyjny: 

- osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiednie organy lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, nie przekraczająca dochodu określonego w informacji o turnusach rehabilitacyjnych, 

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 

- osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiednie organy lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, nie przekraczająca dochodu określonego w informacji o turnusach rehabilitacyjnych, 

- osoba niepełnosprawna, która uzyskała przy zakupie sprzętu limit dofinansowania z Kasy Chorych, 


Termin składania wniosku: 

sprzęt rehabilitacyjny: 

osoby niepełnosprawne – w każdym czasie, 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 

- w każdym czasie 

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku: 

sprzęt rehabilitacyjny: 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

- fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inne dokumenty potwierdzające zakup. 


Wysokość dofinansowania 

sprzęt rehabilitacyjny: 

Do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, 


przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 

- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 

- do 150% sumy kwoty limitu ceny wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 

4. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych: 


Adresat pomocy 

osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli: 
- prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, 

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 

Termin składania wniosku: 

do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. 


Wysokość dofinansowania 

Do 60% kosztów przedsięwzięcia. 


5. Dofinansowanie kosztów tworzenia, działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej: 

Adresat pomocy 

osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 


Termin składania wniosku: 

w każdym czasie. 

Wysokość dofinansowania 

Do adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na warsztat: 

- do 90% kosztów - w przypadku gdy jednostka zamierzająca utworzyć warsztat nie prowadzi działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej iloczyn liczby uczestników warsztatu i sześciokrotności najniższego wynagrodzenia, 

- do 60% kosztów - w przypadku gdy jednostka zamierzająca utworzyć warsztat prowadzi działalność gospodarczą lub jest państwową jednostką organizacyjną albo jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej iloczyn liczby uczestników warsztatu i czterokrotności najniższego wynagrodzenia; 

Do wyposażenia warsztatu 

- nie więcej niż do kwoty stanowiącej iloczyn liczby uczestników warsztatu i czterokrotności najniższego wynagrodzenia. 

6. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji dzieci i młodzieży 

Do dnia 14 marca 2003 nie ukazały się przepisy wykonawcze określające zasady dofinansowania zadania. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Przedstawiamy wersję roboczą


"Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Garwolińskim" do społecznej konsultacji
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews