Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyniku postępowania z d.26.06.2013r

Drukuj

Treść ogłoszenia o wyniku postępowania na zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do jednostek oświatowych Powiatu Garwolińskiego realizowane w ramach projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.ogoszenie wyniku komp.jed.owiatowe.pdf

Ogłoszenie o wyniku postepowania z dn.21.06.2013r

Drukuj

Ogłoszenie o wyniku postepowania na bankową obsługę budżetu Powiatu Garwolińskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego.ogoszenie wyniku - bank.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Drukuj

Treść opublikowanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na wyposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Garwolinie realizowana w ramach projektu pn. Modernizacja warsztatówmechanicznych przy ZSP nr 2- CKPiU w Garwolinie.ogoszenie o udzieleniu zamwienia.pdf

ogłoszenie o wyborze oferty 28.11.2012

Drukuj

RG 272. .2012                                                                             Garwolin, dn. 28.11.2012r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP i PPOŻ dla pracowników Starostwa Powiatowego w Garwolinie w formie stacjonarnej

 

 

            W związku z ogłoszonym postępowaniem na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP i PPOŻ dla pracowników Starostwa Powiatowego w Garwolinie w formie stacjonarnej, Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, iż w w/w postępowaniu wpłynęło 26 ofert.

 

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma pn.:

BHP& FIRE PROTECTION

Paulina Skoczeń

z/s Sitno 11 A ,

07-200 Wyszków

cena jednostkowa za przeszkolenie jednego pracownika – 13,90 zł brutto.

 

                                                                  Starosta Powiatu Garwolińskiego

                                                                            Marek Chciałowski

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dn.16.11.2012r

Drukuj

RG 272.43.2012                                                                      Garwolin dn. 16.11.2012r

 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w wyniku złożonej przez wykonawcę informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego, komisja przetargowa dokonała powtórnej czynności oceny ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Garwolinie realizowana w ramach projektu pn. Modernizacja warsztatów mechanicznych przy ZSP nr 2 – CKPiU w Garwolinie.

W związku z powyższym Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Zakład Budowlany

DOMEX

Ul. Radosna 41d

08-400 Garwolin

Cena oferty po uwzględnieniu omyłki:

- netto: 2.981.612,68 zł.

- brutto: 3.667.383,60 zł.

 

            Komisja Przetargowa wybrała ofertę Zakładu Budowlanego DOMEX, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów – 100

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę złożyła także firma:

 1. 1.Konsorcjum firm:
  1. a)SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach

Spółka komandytowa

ul. Mokra 2

26-600 Radom

 1. b)P.W.”INSTAL-BUD”

Waldemar Stelmach

Krzyżanowice 174

27-100 Iłża

 

Cena oferty:

- netto: 2.977.739,70 zł.

- brutto: 3.662.619,83 zł.      

   Komisja przetargowa nie ocenia oferty w/w firmy ponieważ w kosztorysie ofertowym brakowało następujących pozycji:

17.4 - Automatyka ATGW/K z pompą obiegową nagrzewnicy – 1 kpl.

26.2 - Tłumik akustyczny rurowy Dn200, L=600 – 2 szt.

W związku z powyższym w/w oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3;

Powyższe potwierdzają następujące wyroki KIO:

 1. 1.W wyroku KIO 2443/11 Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w sytuacji, gdy zamawiający nie miał możliwości poprawienia oferty bez ingerencji wykonawcy, która musiałaby przybrać charakter uzupełnienia treści oświadczenia woli poprzez wycenę 12 pozycji kosztorysowych, czego w ocenie Izby nie można uznać za zmianę nieistotną.
 2. 2.W uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10.03.2011r (sygn.akt KIO/KD 15/11), stwierdzono, że pominięcie danych w pozycji kosztorysu stanowi o tym, iż zakres zawartych w nich prac w ogóle nie został zaoferowany zamawiającemu.

 

Ponadto w kosztorysie ofertowym stwierdzono nieprawidłowości w następujących pozycjach:

 1. 1.Roboty budowlane:

poz. 2.6, 3.6, 3.11, 8.5, 10.8, 13.9, 13.21

 1. 2.Instalacja zasilania nagrzewnic:

poz. 2.1.16

 1. 3.Wentylacja mechaniczna:

poz.16.5, 26.1

 1. 4.Roboty elektryczne

poz.4 d.1, 91 d.3, 132 d.4, 139 d.4, 143 d.4

 

 1. 2.Ekokaloria PKB Spółka z o.o., spółka komandytowo-akcyjna

ul. H.Bosaka 9

25-214 Kielce

 

            Cena oferty po dokonaniu poprawek przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); Zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty:

 

Cena oferty po uwzględnieniu omyłek wskazanych pismem z dn. 13.11.2012r:

- netto: 3.755.146,76 zł.

- brutto: 4.618.830,51 zł.      

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 79,40 pkt.

Łączna suma punktów – 79,40

 

 1. 3.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„ELKO” s.c.

T.Siekierski, M.Siekierski

ul. Staszica 68

96-500 Sochaczew

            Cena oferty po dokonaniu poprawek przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); Zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty:

 

Cena oferty po uwzględnieniu omyłek wskazanych pismem z dn. 13.11.2012r:

- netto: 4.472.399,10 zł.

- brutto: 5.501.050,89 zł.      

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 66,67 pkt.

Łączna suma punktów – 66,67

 

 1. 4.Konsorcjum firm:
  1. a)Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Pawłowski

ul. Szanajcy 11/89

03-481 Warszawa

 1. b)Zakład Budowlano Instalacyjny Stanisław Pyl

ul. Wolińska 15

03-699 Warszawa

 1. c)ZRB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Szanajcy 11/89

03-481 Warszawa

 

Cena oferty po uwzględnieniu omyłek wskazanych pismem z dn. 13.11.2012r:

- netto: 4.401.881,13 zł.

- brutto: 5.414.313,79 zł.      

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 67,73 pkt.

Łączna suma punktów – 67,73

 

 

5.POLEKSBUD Trade Sp. z o.o.

ul. F.Stefczyka 36

20-151 Lublin

Cena oferty:

- netto: 2.993.694,77 zł.

- brutto: 3.682.244,57 zł.      

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 99,60 pkt.

Łączna suma punktów – 99,60

 6.REMBUD Kazimierz Jasiński

Al. Legionów 4

08-400 Garwolin

 

Cena oferty po dokonaniu poprawek przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); Zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty:

 

Cena oferty po uwzględnieniu omyłek wskazanych pismem z dn. 13.11.2012r:

- netto: 4.404.575,22 zł.

- brutto: 5.417.627,52 zł.      

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 67,69 pkt.

Łączna suma punktów – 67,69

 

7.USŁUGI DLA LUDNOŚCI

MURARSTWO

ul. Chełmżyńska 76

04-247 Warszawa

 

Cena oferty:

- netto: 4.674.231,82 zł.

- brutto: 5.749.305,14 zł.      

 

   Komisja przetargowa nie oceniała oferty w/w firmy ponieważ w kosztorysie ofertowym „Instalacje wodno –kanalizacyjne” zastosowano w poz. 2.3 Zawór antyskażeniowy EA 251 Dn 32 mm a powinien być Zawór antyskażeniowy EA 453 Dn 65 mm.

 

W związku z powyższym w/w oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3;

 

Ponadto w kosztorysie ofertowym stwierdzono nieprawidłowości w następujących pozycjach:

 1. 1.Roboty budowlane:

poz. 5.5, 13.12, 13.20

 1. 2.Branża wentylacji:

poz. 21.1

 1. 3.Uzupełnienie

poz. 33

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 21.11.2012r.

 

                                                  STAROSTA

                                            Marek Chciałowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dn.15.11.2012r na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Drukuj

RG 272.41.2012                                                                                 Garwolin dn. 15.11.2012r

 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości wiekszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych, Komisja Przetargowa wybrała ofertę banku:

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI SA

II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie

Ul. Nowogrodzka 35/41

00-950 Warszawa

 Cena – całkowity koszt kredytu: 1.419.536,74 zł.

 

            Komisja Przetargowa wybrała ofertę w/w banku, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów – 100

 

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę złożył także bank:

1. BANK SPÓŁDZIELCZY w Garwolinie

Ul. Kościuszki 24

08-400 Garwolin

            Cena oferty po dokonaniu poprawek przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); Zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty:

 

Cena – całkowity koszt kredytu: 1.662.335,88 zł.

 

Oferta w/w banku, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 85,39 pkt.

Łączna suma punktów – 85,39

 

2. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

I Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie

Ul. Kłopotowskiego 15

00-987 Warszawa

            Cena oferty po dokonaniu poprawek przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); Zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty:

 

Cena – całkowity koszt kredytu: 1.524.480,02 zł.

 

Oferta w/w banku, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 93,12 pkt.

Łączna suma punktów – 93,12

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 28.11.2012r.

 

STAROSTA

(-) Marek Chciałowski

Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie zadania pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Garwolinie realizowana w ramach projektu pn.

Drukuj

RG 272.43.2012                                                                      Garwolin dn. 06.11.2012r

 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Garwolinie realizowana w ramach projektu pn. Modernizacja warsztatów mechanicznych przy ZSP nr 2 – CKPiU w Garwolinie, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Zakład Budowlany

DOMEX

Ul. Radosna 41d

08-400 Garwolin

Cena oferty:

- netto: 2.981.705,63 zł.

- brutto: 3.667.497,92 zł.

 

            Komisja Przetargowa wybrała ofertę Zakładu Budowlanego DOMEX, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów – 100

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę złożyła także firma:

1.Konsorcjum firm:

a)SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka komandytowa

ul. Mokra 2

26-600 Radom

b) P.W.”INSTAL-BUD”

Waldemar Stelmach

Krzyżanowice 174

27-100 Iłża

 

Cena oferty:

- netto: 2.977.739,70 zł.

- brutto: 3.662.619,83 zł.      

   Komisja przetargowa nie ocenia oferty w/w firmy ponieważ w kosztorysie ofertowym brakowało następujących pozycji:

17.4 - Automatyka ATGW/K z pompą obiegową nagrzewnicy – 1 kpl.

26.2 - Tłumik akustyczny rurowy Dn200, L=600 – 2 szt.

W związku z powyższym w/w oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3;

Powyższe potwierdzają następujące wyroki KIO:

1.W wyroku KIO 2443/11 Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w sytuacji, gdy zamawiający nie miał możliwości poprawienia oferty bez ingerencji wykonawcy, która musiałaby przybrać charakter uzupełnienia treści oświadczenia woli poprzez wycenę 12 pozycji kosztorysowych, czego w ocenie Izby nie można uznać za zmianę nieistotną.

2.W uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10.03.2011r (sygn.akt KIO/KD 15/11), stwierdzono, że pominięcie danych w pozycji kosztorysu stanowi o tym, iż zakres zawartych w nich prac w ogóle nie został zaoferowany zamawiającemu.

 

Ponadto w kosztorysie ofertowym stwierdzono nieprawidłowości w następujących pozycjach:

1.Roboty budowlane:

poz. 2.6, 3.6, 3.11, 8.5, 10.8, 13.21

2.Instalacja zasilania nagrzewnic:

poz. 2.1.16

3.Wentylacja mechaniczna:

poz.16.5, 26.1

4.Roboty elektryczne

poz.4 d.1, 91 d.3, 132 d.4, 139 d.4, 143 d.4

 

2.Ekokaloria PKB Spółka z o.o., spółka komandytowo-akcyjna

ul. H.Bosaka 9

25-214 Kielce

 

            Cena oferty po dokonaniu poprawek przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); Zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

Cena oferty:

- netto: 3.755.401,15 zł.

- brutto: 4.619.143,41 zł.      

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 79,40 pkt.

Łączna suma punktów – 79,40

 

3.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„ELKO” s.c.

T.Siekierski, M.Siekierski

ul. Staszica 68

96-500 Sochaczew

            Cena oferty po dokonaniu poprawek przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); Zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Cena oferty:

- netto: 4.462.487,03 zł.

- brutto: 5.488.859,05 zł.      

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 66,82 pkt.

Łączna suma punktów – 66,82

 4. Konsorcjum firm:

a) Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Pawłowski

ul. Szanajcy 11/89

03-481 Warszawa

b )Zakład Budowlano Instalacyjny Stanisław Pyl

ul. Wolińska 15

03-699 Warszawa

c) ZRB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Szanajcy 11/89

03-481 Warszawa

Cena oferty:

- netto: 4.402.024,18 zł.

- brutto: 5.414.489,74 zł.      

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 67,73 pkt.

Łączna suma punktów – 67,73

 

5. POLEKSBUD Trade Sp. z o.o.

ul. F.Stefczyka 36

20-151 Lublin

Cena oferty:

- netto: 2.993.694,77 zł.

- brutto: 3.682.244,57 zł.      

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 99,60 pkt.

Łączna suma punktów – 99,60

 

6. REMBUD Kazimierz Jasiński

Al. Legionów 4

08-400 Garwolin

 

Cena oferty po dokonaniu poprawek przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); Zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

Cena oferty:

- netto: 4.392.613,22 zł.

- brutto: 5.402.914,26 zł.      

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 67,88 pkt.

Łączna suma punktów – 67,88

 

7. USŁUGI DLA LUDNOŚCI

MURARSTWO

ul. Chełmżyńska 76

04-247 Warszawa

 

Cena oferty:

- netto: 4.674.231,82 zł.

- brutto: 5.749.305,14 zł.      

    Komisja przetargowa nie oceniała oferty w/w firmy ponieważ w kosztorysie ofertowym „Instalacje wodno –kanalizacyjne” zastosowano w poz. 2.3 Zawór antyskażeniowy EA 251 Dn 32 mm a powinien być Zawór antyskażeniowy EA 453 Dn 65 mm.

 W związku z powyższym w/w oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3;

 

Ponadto w kosztorysie ofertowym stwierdzono nieprawidłowości w następujących pozycjach:

1.Roboty budowlane:

poz. 5.5, 13.12, 13.20

2.Branża wentylacji:

poz. 21.1

3.Uzupełnienie

poz. 33

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 12.11.2012r.

                                                           STAROSTA

                                                 (-) Marek Chciałowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie górnych warstw nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem stałej organizacji ruchu w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej – I etap

Drukuj

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

RG 272.40.2012                                                                           Garwolin dn. 27.09.2012r

 

 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Wykonanie górnych warstw nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem stałej organizacji ruchu w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej – I etap, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Cena oferty:

- netto: 723.546,40 zł.

- brutto: 889.962,07 zł.

 

            Komisja Przetargowa wybrała ofertę w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu.

 

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów – 100

 

 

 

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę złożyła także firma:

 

1. STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

Cena oferty:

- netto: 737.023,62 zł.

- brutto: 906.539,05 zł.      

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 98,17 pkt.

Łączna suma punktów – 98,17

 

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

Ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

Cena oferty:

- netto: 770.313,58 zł.

- brutto: 947.485,70 zł.      

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 93,93pkt.

Łączna suma punktów – 93,93

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 02.10.2012r.

 

 

                                                                                                                 STAROSTA

 

                                                                                                          Marek Chciałowski

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Garwolińskiego

Drukuj

RG 272.28.2012                                                                                 Garwolin dn. 17.09.2012r

 

 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Garwolińskiego, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

 

Zadanie nr 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Garwolińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW

Biuro Regionalne w Warszawie

Ul. Szlenkierów 1

01-181 Warszawa

Cena oferty:

- netto/brutto: 82.154,00 zł.

 

            Komisja Przetargowa wybrała ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z/s w Warszawie, ponieważ była jedyna ofertą, która wpłynęła w/w postępowaniu
(Zadanie nr 1), była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 80 pkt.

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 20 pkt.

Łączna suma punktów – 100

 

Zadanie nr 2: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu Garwolińskiego

 

UNIQA

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z/s w Łodzi

Przedstawiciel w Warszawie

Ul. Komorska 29/33

04-161 Warszawa

Cena oferty:

- netto/brutto: 121.960,00 zł.

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu (Zadanie nr 2).

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania nr 2, ofertę złożyła także firma:

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW

Biuro Regionalne w Warszawie

Ul. Szlenkierów 1

01-181 Warszawa

 

Cena oferty:

- netto/brutto: 170.476,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 71,54 pkt.

Łączna suma punktów – 71,54

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego (Zad. nr 1, Zad nr 2) może być zawarta po dniu 24.09.2012r.

 

                                                                                Starosta

                                                                      (-) Marek Chciałowski

Ogłoszenie o wyniku postepowania na wykonanie zadania pn. Ochrona mienia Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Wildze.

Drukuj

RG 272.33.2012                                                                        Garwolin dn. 24.08.2012r

 

 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Ochrona mienia Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Wildze, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Ochrona Osób i Mienia

MUSZKIETER Sp. Z o.o.

Miętne, Ul. Garwolińska 66

08-400 Garwolin

Cena oferty:

- netto: 27.132,80 zł.

- brutto: 33.373,30 zł.

- cena jednostkowa 1 roboczogodziny: 6,95 zł. brutto

 

            Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy Ochrona Osób i Mienia MUSZKIETER Sp. Z o.o., ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

 

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów – 100

 

 

 

 

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę złożyła także firma:

 

1. EKOTRADE Sp. Z o.o.

Ul. Melomanów 4

00-712 Warszawa

Cena oferty:

- netto: 31.422,44 zł.

- brutto: 38.649,60 zł.  

   - cena jednostkowa 1 roboczogodziny: 9,90 zł. brutto

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 70,2 pkt.

Łączna suma punktów – 70,2

 

 1. 2.KONSALNET HOLDING S.A.

Ul. Przasnyska 6A

01-756 Warszawa

Cena oferty:

- netto: 33.961,63 zł.

- brutto: 41.772,80 zł.      

- cena jednostkowa 1 roboczogodziny: 10,70 zł. brutto

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 64,95 pkt.

Łączna suma punktów – 64,95

 

 1. 3.S.E.O.M.& SPARTAK

Agencja Ochrony S.E.O.M

Lidia Różańska

Ul. Równa 11

05-270 Marki

 

 

 

Cena oferty:

- netto: 27.328,00 zł.

- brutto: 33.613,44 zł.      

- cena jednostkowa 1 roboczogodziny: 8,61 zł. brutto

          Komisja Przetargowa nie oceniała oferty w/w firmy, ponieważ Wykonawca nie złożył w określonym przez Zamawiającego terminie, uzupełnienia do oferty wymaganego dokumentu jak również nie złożył wyjaśnień dotyczących dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający na podstawie art. 26 ust.3 oraz art. 26 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał w/w firmę pismem z dnia 22.08.2012r o uzupełnienie oferty oraz udzielenie wyjaśnień, ustalając termin złożenia wymaganego dokumentu i wyjaśnień na dzień 24.08.2012r do godz. 12.00.

       Do dnia 24.08.2012r do godz. 12.00 nie wpłynęły do siedziby Zamawiającego od firmy wyjaśnienia ani wymagany pismem dokument.

W związku z powyższym Zamawiający wyklucza w/w ofertę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.”

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.”

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 30.08.2012r.

 

                                                                                  Starosta

                                                                      (-) Marek Chciałowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews