Przejdź do treści

Ogłoszenie Konsultacje Programu Współpracy

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu garwolińskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015”.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Konsultacje Programu Współpracy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PODN

Drukuj

    Uchwała Nr 780/77/2014

Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PODN

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Drukuj

Uchwała Nr 778/75/2014 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 03 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Ogłoszenie

Drukuj

 wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2014 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.    

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Konkurs ofert

Drukuj

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLINSKI W 2014 ROKU W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

Czytaj więcej: Konkurs ofert

Konkurs Ofert

Drukuj

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLINSKI W 2014 ROKU W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

ZARZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLINSKI W 2014 ROKU W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

I. RODZAJ I NAZWA ZADANIA:

Zadanie 1.        Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja turniejów – konkursów, gier i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 30.000,00 zł.

Zadanie 2.   Koordynacja i prowadzenie imprez sportowo – rekreacyjnych środowisk wiejskich powiatu garwolińskiego, w ramach rozgrywek ligowych i turniejów w piłce nożnej, turniejów piłki siatkowej, turnieju tenisa stołowego, otwartego turnieju szachowego, w tym organizacja mistrzostw powiatu, turniejów sportowo - rekreacyjnych i reprezentowanie powiatu garwolińskiego w regionalnych lub wojewódzkich zawodach sportowych. Wysokość środków publicznych na realizację zadania 20.000,00zł.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1.         W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy.

2.         Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

3.         Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym

4.         Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości.

5.         Wysokość dotacji wybranej oferty określona będzie każdorazowo w umowie.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

1.         Dofinansowanie zadania przez Powiat Garwoliński obejmuje realizację zadania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania t. j. 15 grudnia 2014 roku.

2.         Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

3.         Zadanie należy realizować w taki sposób, aby obejmowało jak największą liczbę uczestników.

4.         Realizacja zadania niezgodnie ze złożoną ofertą może być powodem obniżenia kwoty dotacji.

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferty na zadania wymienione w ogłoszeniu należy składać do dnia 4 lutego 2014 roku.

2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (za termin złożenia uważa się wówczas datę stempla pocztowego) w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, w zamkniętych kopertach z napisem:

            „Oferta na realizację zadania publicznego”   Nr zadania…… pn.”…...”                                                                      

3. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

(Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

4.   Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inne dokumenty stanowiące podstawę działania,

a)         kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

b)         aktualne zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu państwa (ZUS, Urząd Skarbowy) lub oświadczenie, jeżeli dany podmiot nie podlega obowiązkowi w tym zakresie,

c)         sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok,

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1.         Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 15 lutego 2014 r.

2.         Odrzuceniu podlegają oferty;

a)         złożone na drukach innych niż urzędowe,

b)         niekompletne,

c)         złożone po terminie,

d)         dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

e)         nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

f)          podmiotów, które nie sporządziły sprawozdania z realizacji zleconego zadania w poprzednim roku, lub nie rozliczyły się z realizacji zadań.

3.         Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

a)         zakres rzeczowy zadania,

b)         objęcie programem jak największej liczby uczestników, będących mieszkańcami powiatu garwolińskiego,

c)         posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,

d)         rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji oraz wysokość zaangażowanych do realizacji zadania innych środków publicznych,

VI. INFORMACJA O WSPIERANIU PRZEZ SAMORZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO ZADAŃ PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU.

W roku 2013 powiat zrealizował zadania :

Nr 1. Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja turniejów – konkursów, gier i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży. Za łączną kwotę 30.000 zł.

Nr 2. Koordynacja i prowadzenie imprez sportowo – rekreacyjnych środowisk wiejskich powiatu garwolińskiego, w tym: rozgrywek ligowych i turniejów w piłce nożnej, min. turniejów piłki siatkowej, turnieju tenisa stołowego, otwartego turnieju szachowego, w tym organizacja mistrzostw powiatu, turniejów sportowo- rekreacyjnych i reprezentowanie powiatu garwolińskiego w regionalnych lub wojewódzkich zawodach sportowych. Za łączną kwotę 20.000 zł.

VII. DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Elżbieta Woźniak-Sionek

Inspektor

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

tel.(0-25) 682-46-35

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Drukuj

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLIŃSKI W ROKU 2014 W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Wyniki konsultacji projektu

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.”

 

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji projektu

Ogłoszenie konsultacje społeczne

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu garwolińskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie przyjęcia PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2014”.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie konsultacje społeczne

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews