Przejdź do treści

Konkurs Ofert

Drukuj

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLINSKI W 2014 ROKU W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

ZARZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLINSKI W 2014 ROKU W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

I. RODZAJ I NAZWA ZADANIA:

Zadanie 1.        Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja turniejów – konkursów, gier i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 30.000,00 zł.

Zadanie 2.   Koordynacja i prowadzenie imprez sportowo – rekreacyjnych środowisk wiejskich powiatu garwolińskiego, w ramach rozgrywek ligowych i turniejów w piłce nożnej, turniejów piłki siatkowej, turnieju tenisa stołowego, otwartego turnieju szachowego, w tym organizacja mistrzostw powiatu, turniejów sportowo - rekreacyjnych i reprezentowanie powiatu garwolińskiego w regionalnych lub wojewódzkich zawodach sportowych. Wysokość środków publicznych na realizację zadania 20.000,00zł.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1.         W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy.

2.         Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

3.         Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym

4.         Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości.

5.         Wysokość dotacji wybranej oferty określona będzie każdorazowo w umowie.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

1.         Dofinansowanie zadania przez Powiat Garwoliński obejmuje realizację zadania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania t. j. 15 grudnia 2014 roku.

2.         Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

3.         Zadanie należy realizować w taki sposób, aby obejmowało jak największą liczbę uczestników.

4.         Realizacja zadania niezgodnie ze złożoną ofertą może być powodem obniżenia kwoty dotacji.

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferty na zadania wymienione w ogłoszeniu należy składać do dnia 4 lutego 2014 roku.

2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (za termin złożenia uważa się wówczas datę stempla pocztowego) w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, w zamkniętych kopertach z napisem:

            „Oferta na realizację zadania publicznego”   Nr zadania…… pn.”…...”                                                                      

3. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

(Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

4.   Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inne dokumenty stanowiące podstawę działania,

a)         kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

b)         aktualne zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu państwa (ZUS, Urząd Skarbowy) lub oświadczenie, jeżeli dany podmiot nie podlega obowiązkowi w tym zakresie,

c)         sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok,

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1.         Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 15 lutego 2014 r.

2.         Odrzuceniu podlegają oferty;

a)         złożone na drukach innych niż urzędowe,

b)         niekompletne,

c)         złożone po terminie,

d)         dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

e)         nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

f)          podmiotów, które nie sporządziły sprawozdania z realizacji zleconego zadania w poprzednim roku, lub nie rozliczyły się z realizacji zadań.

3.         Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

a)         zakres rzeczowy zadania,

b)         objęcie programem jak największej liczby uczestników, będących mieszkańcami powiatu garwolińskiego,

c)         posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,

d)         rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji oraz wysokość zaangażowanych do realizacji zadania innych środków publicznych,

VI. INFORMACJA O WSPIERANIU PRZEZ SAMORZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO ZADAŃ PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU.

W roku 2013 powiat zrealizował zadania :

Nr 1. Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja turniejów – konkursów, gier i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży. Za łączną kwotę 30.000 zł.

Nr 2. Koordynacja i prowadzenie imprez sportowo – rekreacyjnych środowisk wiejskich powiatu garwolińskiego, w tym: rozgrywek ligowych i turniejów w piłce nożnej, min. turniejów piłki siatkowej, turnieju tenisa stołowego, otwartego turnieju szachowego, w tym organizacja mistrzostw powiatu, turniejów sportowo- rekreacyjnych i reprezentowanie powiatu garwolińskiego w regionalnych lub wojewódzkich zawodach sportowych. Za łączną kwotę 20.000 zł.

VII. DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Elżbieta Woźniak-Sionek

Inspektor

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

tel.(0-25) 682-46-35

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Drukuj

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLIŃSKI W ROKU 2014 W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Wyniki konsultacji projektu

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.”

 

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji projektu

Ogłoszenie konsultacje społeczne

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu garwolińskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie przyjęcia PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2014”.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie konsultacje społeczne

Wojewódzkie Mistrzostwa Okinawa Shroin Ryu Karate

Drukuj

Wojewódzkie  Mistrzostwa Okinawa
SHROIN RYU Karate
Województwa Mazowieckiego

pod patronatem Starosty Powiatu Garwoli
ńskiego
Marka Chciałowskiego
22 czerwca 2013 roku od godz. 10.00
w hali sportowej w Borowiu 
              przy ul. Sasimowskiego 3                              

 

Wojewódzki Turniej Piłkarski

Drukuj

„Wojewódzki Turniej Piłkarski
ORLIK 2001”
 pod patronatem Starosty Powiatu Garwolińskiego
Marka Chciałowskiego

22 czerwca 2013 roku od godz. 9.30
na boisku sportowym „Orlik 2012”
przy Zespole Szkół w Trojanowie.
Organizator: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ”GROM TROJANÓW”

 

V Pokazy Tańca Towarzyskiego

Drukuj

V AMATORSKIE POKAZY TAŃCA TOWARZYSKIEGO
pod Patronatem Starosty Powiatu Garwolińskiego
Marka Chciałowskiego

 odbędą się 20-21 czerwca 2013 roku w Hali Sportowej Centrum Sportu i Kultury
 w Garwolinie przy ul. Żwirki i Wigury 16

20 czerwca –I blok: 16.00-18.30
                         II blok: 18.30-20.30

21 czerwca 16.30 - 20.30

Studio Ruchu Kordaszewscy

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

Drukuj

                      

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

DZIEWCZĄT

O PUCHAR STAROSTY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Zapraszamy wszystkie amatorskie drużyny piłki siatkowej dziewcząt do udziału w organizowanym turnieju, który odbędzie się 22 czerwca 2013 r. o godzinie 15.00
na kompleksie boisk „Orlik 2012”
przy Zespole Szkół Nr 1 w Żelechowie.

Niezbędne informacje dla zainteresowanych drużyn:

Termin zgłoszeń: zgłoszenia (lista uczestników) prosimy przesyłać na niżej podane adresy e-mail lub telefonicznie do dnia 21.06.2013 r.

Ilość zawodników: drużyna może się składać max z 10 zawodników

Zawodnicy: turniej skierowany jest do dziewcząt rocznik 1999 i starsze.

Nagrody: puchar dla zwycięskiej drużyny oraz dyplomy okolicznościowe

Organizator: Animatorzy Boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Żelechowie

Wszelkie pytania i zgłoszenia drużyn pod numerem Tel. 513 369 076 lub 505077170  oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

                               

 

 

Ogłoszenie o konkursie

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiegoogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Marii Konopnickiej w Trzciance, Trzcianka 95, 08- 470 Wilga

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie

IX Mityng Lekkoatletyczny za nami

Drukuj

DSC07673 - Kopia

15 maja 2013 roku na stadionie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki CKP w Garwolinie odbyły się zawody lekkoatletyczne szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu garwolińskiego. W  Mityngu o Puchar Starosty Powiatu Garwolińskiego udział wzięło około 290 zawodniczek i zawodników z 8 szkół.

 

Czytaj więcej: IX Mityng Lekkoatletyczny za nami

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews