Przejdź do treści

Sądownictwo polubowne UKE

Drukuj

Jeśli złożona do operatora reklamacja została rozpatrzona odmownie, przed skierowaniem sprawy do sądu powszechnego można skorzystać z pozasądowych form rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem a operatorem telekomunikacyjnym. Z działalnością Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej związane są dwie formy polubownego rozstrzygania sporów. Są to mediacje Prezesa UKE oraz Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie UKE.

Czytaj więcej: Sądownictwo polubowne UKE

Sądownictwo polubowne w sprawie usług konsumenckich

Drukuj

Sąd Polubowny przy KNF rozstrzyga spory pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy instytucjami finansowymi a odbiorcami świadczonych przez nie usług. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza 500 zł oraz o prawa niemajątkowe 

Istnieją dwie drogi rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym KNF.

Czytaj więcej: Sądownictwo polubowne w sprawie usług konsumenckich

Polubowny sąd konsumencki

Drukuj

Działają one przy instytucjach publicznych  np. Inspekcji Handlowej, jednakże mogą prowadzić je również organizacje zrzeszające osoby prowadzące działalność zawodową określonego rodzaju czy wykonujące wolny zawód jak np. izby gospodarcze czy kancelarie prawnicze. Każda z tych instytucji organizując sąd polubowny ustala własną procedurę według której ma działać taki sąd (regulaminy organizacji i działania stałych polubownych sadów konsumenckich). W skład sądu konsumenckiego wchodzi przewodniczący oraz stali arbitrzy wpisani na listę stałych arbitrów przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Rozpoznanie sprawy przed sądem konsumenckim jest jawne i dopuszcza udział publiczności na rozprawie. Sąd polubowny ma na celu ugodowe zakończenie sporu, nakłania do pojednania i zawarcia ugody między stronami. Cechą sądownictwa polubownego jest jego dobrowolny charakter, co oznacza, że obie strony sporu muszą wyrazić zgodę i podpisać zapis na sąd polubowny, aby sprawa mogła być rozstrzygana przez sąd konsumencki. Do sądu konsumenckiego można wnosić sprawy niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

 

Bankowy arbitraż konsumencki

Drukuj

Bankowy Arbitraż Konsumencki  działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta pozasądowe postępowanie rozjemcze.

Czytaj więcej: Bankowy arbitraż konsumencki

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews