Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego

Drukuj

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Na podstawie art. 29, art. 30 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz.1219) informujemy, iż do wglądu publicznego wyłożono:

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego do roku 2030

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, przez 21 dni, w dni powszednie w godzinach pracy urzędu 8:00-16:00 w pok. 125 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem

http://www.e-bip.pl/start/15

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Powiatu maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego do wglądu dokumentu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • W formie pisemnej, na adres Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin
 • Ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm) uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Powiatu.

program ochrony srodowiska dla powiatu garwolinskiego.pdf

mpwis - decyzja o odstapieniu od prognozy.pdf

rdos - decyzja o odstapieniu od prognozy.pdf

 

REJESTRACJI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO ciąg dalczy

Drukuj

 Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 ze zm.).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o dł. do 24 m.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim

Na mocy nowych przepisów wprowadzony został jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 m. Obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki pływające o długości większej niż 7,5 m oraz o mocy silnika powyżej 15 kw. Jednostka pływająca o długości do 7,5 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela, nawet, jeśli obowiązek ten nie wynika z Ustawy (np. w celu ubezpieczenia).

Rejestr jest jawny - każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych REJA24 dotyczących danej jednostki.

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

 • jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
 • jednostki pływające używane do połowów rybackich,
 • jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Osoby, które posiadają zarejestrowane w/w jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach. Ustawodawca przyjął w tej materii następujące terminy ważności rejestracji:

•    wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.08.2021 r.

•    wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2022 r.

•    wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2023 r.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

 • jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe,
 • jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
 • deski surfingowe, deski z żaglem lub inne podobne jednostki pływające.

Właściciel jachtu lub innej jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, a obecnie podlega, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni. Termin ten liczy się od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

Dokument rejestracyjny w formie plastikowej karty o wymiarach 53,98 x 85.60 mm z podstawowymi informacjami dotyczącymi jednostki pływającej, będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.

W celu rejestracji jednostki pływającej konieczne będzie złożenie wniosku do dowolnie wybranego organu rejestrującego, którym będzie starosta albo właściwy polski związek sportowy (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego). W strukturach Starostwa Powiatowego w Garwolinie sprawa jest realizowana przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pok. 125, tel. 25 684 28 00. Wniosek będzie można złożyć w tradycyjnej papierowej formie oraz w trybie on-line przy wykorzystaniu e-Usług: https://interesant.reja24.gov.pl

Wymagane dokumenty

 1. 1.Dowód własności jednostki pływającej - dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego. W przypadku jednostek pływających, wybudowanych przed dniem 1 sierpnia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. 2.Dokument potwierdzający informacje:
 1. o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej jest:
 2. o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest:
 3. o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej
 4. o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy
 5. o marce i modelu lub typie jednostki pływającej
 6. o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej
 7. o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej
 8. o roku budowy i producencie jednostki pływającej
 9. o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI jednostki pływającej (pozwolenie radiowe)

W przypadku, gdy do wniosku nie załączono powyższej dokumentacji, dołączone mogą być oświadczenia właściciela lub współwłaściciela.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona. Przepisu nie stosuje się do składania deklaracji zgodności CE.

Do wniosku należy również dołączyć:

 1. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 2. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.
 3. Deklaracje zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.
 4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Opłaty

 • za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł,
 • za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
 • za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
 • za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 15 zł
 • za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utraciły ważność - 60 zł.

Opłaty związane z rejestracją należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin nr konta: 47 1020 4476 0000 8402 0434 5633

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł wnosi się na konto Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, 00-400 Garwolin, nr konta: 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

   Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika. Wniosek powinien być wypełniony i podpisany czytelnym podpisem. Do wniosku należy dołączyć oryginalne dokumenty potwierdzające zawarte w nim informacje oraz dowód wniesienia opłaty. Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację organ rejestrujący wydaje (w terminie do 7 dni) zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może się posługiwać do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru. Organ rejestrujący sporządza cyfrowe odwzorowania wniosku oraz załączników, a następnie zwraca wnioskodawcy dokumentację papierową. Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację. Organ rejestrujący w przypadku wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje dokument rejestracyjny, który wnioskodawca odbiera osobiście.

W przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego. Wniosek o rejestrację składany w postaci elektronicznej jest opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem osobistym wnioskodawcy.

Wykroczenia podlegające karze grzywny

Właściciel jednostki pływającej, który:

 • nie dopełnia obowiązku rejestracji,
 • nie dopełnia obowiązku zawiadomienia organu rejestrującego w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia zaistnienia faktu:

¾     zbycia lub nabycia jednostki,

¾     zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru,

 • podaje organowi rejestrującemu nieprawdziwe informacje dotyczące wymiarów jednostki pływającej, różniące się od wymiarów faktycznych o więcej niż 30 cm,
 • podaje organowi rejestrującemu nieprawdziwe informacje dotyczące mocy napędu mechanicznego, różniące się od mocy nominalnej o więcej niż 2 kW lub o więcej niż 10%, w zależności od tego, która wartość jest większa,
 • nie dopełnia obowiązku zwrotu dokumentu rejestracyjnego w przypadku wykreślenia jednostki z rejestru z urzędu

- podlega karze grzywny.

Orzekanie w sprawach o czyny określone powyżej następuje w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Prawo do nakładania grzywien za czyny określone powyżej w drodze mandatu karnego mają:

 • uprawnieni pracownicy terenowego organu administracji morskiej;
 • uprawnieni pracownicy terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej;
 • funkcjonariusze Policji;
 • funkcjonariusze Straży Granicznej.

Wniosek o rezerwację numeru   0. wniosek o rezerwacj numeru.pdf1. wnioskujcy.pdf2. waciciel.pdf3. waciciel - zacznik.pdf4. dane jednostki - rezerwacja.pdf5. owiadczenie - pouczenie.pdf

Wniosek o rejestrację jednostki  0. wniosek o rejestracj jednostki.pdf1. wnioskujcy1.pdf2. waciciel1.pdf3. wasciciel - zacznik1.pdf4. armator.pdf5. dane jednostki - rejestracja.pdf6. dane jednostki - aktualne dokumenty.pdf7. oswiadczenie - pouczenie1.pdf

Wniosek o zmianę danych jednostki   0. wniosek o zmian danych jednostki.pdf2. waciciel-zmiana danych.pdf3. wasciciel - zacznik2.pdf4. armator zmiana danych.pdf5. dane jednostki - zmiana danych.pdf6. owiadczenie - pouczenie2.pdf

Wniosek o wydanie odpisu - wyciągu   0. wniosek o odpis - wycig.pdf1. wnioskujcy3.pdf2. odpis - wycig.pdf3. owiadczenie - pouczenie3.pdf

Wniosek o wydanie wtórnika   0. wniosek o wydanie wtrnika.pdf1. wnioskujcy4.pdf2. wtrnik.pdf3. owiadczenie - pouczenie4.pdf

Zawiadomienie o zbyciu jednostki   0. zawiadomienie o zbyciu.pdf1. wnioskujcy5.pdf3. waciciel3.pdf4. wasciciel - zacznik3.pdf5. owiadczenie - pouczenie5.pdf

Zawiadomienie o nabyciu jednostki   0. zawiadomienie o nabyciu.pdf1. wnioskujcy6.pdf2. zbycie - nabycie - wykrelenie.pdf3. waciciel4.pdf4. wasciciel - zacznik4.pdf5. owiadczenie - pouczenie6.pdf

Wniosek o wykreślenie jednostki z rejestru   0. wniosek o wykrelenie z rejestru.pdf1. wnioskujcy7.pdf2. zbycie - nabycie - wykrelenie1.pdf3. owiadczenie - pouczenie7.pdf

 

 

 

 

NOWE ZASADY REJESTRACJI SPRZETU PŁYWAJĄCEGO

Drukuj

Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 ze zm.). Na mocy nowych przepisów wprowadzony został jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 m. Obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki pływające o długości większej niż 7,5 m oraz o mocy silnika powyżej 15 kw. Jednostka pływająca o długości do 7,5 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela, nawet, jeśli obowiązek ten nie wynika z Ustawy (np. w celu ubezpieczenia).

Dokument rejestracyjny w formie plastikowej karty o wymiarach 53,98 x 85.60 mm z podstawowymi informacjami dotyczącymi jednostki pływającej, będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.

W celu rejestracji jednostki pływającej konieczne będzie złożenie wniosku do dowolnie wybranego organu rejestrującego, którym będzie starosta albo właściwy polski związek sportowy (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego). W strukturach Starostwa Powiatowego w Garwolinie sprawa jest realizowana przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pok. 125, tel. 25 684 28 00. Wniosek będzie można złożyć w tradycyjnej papierowej formie oraz w trybie on-line przy wykorzystaniu e-Usług: https://interesant.reja24.gov.pl

Pozostałe informacje wraz z plikami do pobrania w zakładce Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego dot. pracy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy

Drukuj

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 697) Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że zgodnie z § 13 w/w rozporządzenia do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

 1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
 2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

Do zadań, niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, zalicza się między innymi sprawy z zakresu ochrony środowiska, w tym dotyczące:

 • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55
  i 471) - § 13 ust. 2 pkt 8 lit b).

 

W celu sprawnej realizacji w/w zadania z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy kontaktować się następująco:

e-mailem z osobą prowadzącą sprawę:

 • Anna Sitek: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mailem na adres Wydziału: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie pod numerem:25 684 28 00

Korespondencja z Wydziałem tylko za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w sprawie odpadów powstających w miejscach kwarantanny

Drukuj

Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, traktowane są, jako odpady komunalne.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, osoby przebywające w miejscu zamieszkania chorują na różnego rodzaju choroby zakaźne (np. grypę) i z tego powodu wytworzone przez nie odpady komunalne nie są zaliczane do odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Analogicznie należy traktować odpady wytworzone przez osoby objęte kwarantanną.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny

DOPŁATY 2020: ARIMR PRZYJMUJE OŚWIADCZENIA OD 2 MARCA

Drukuj

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiaste-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej: DOPŁATY 2020: ARIMR PRZYJMUJE OŚWIADCZENIA OD 2 MARCA

Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa

Drukuj

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2010 r.

Czytaj więcej: Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających po nowemu od 1 sierpnia 2020r.

Drukuj

Na mocy ustawy utworzony zostanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, obejmujący jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb. Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i będzie zapewniał stały dostęp do danych (24/7) dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej.

Czytaj więcej: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających po nowemu od 1 sierpnia 2020r.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews