Przejdź do treści

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII - tel. 795 413 917

Drukuj

Od dnia 15.02.2010r. został uruchomiony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie telefon alarmowy - 795 413 917 - do kontaktów w nagłych przypadkach poza godzinami pracy Inspektoratu Weterynarii w dni powszednie oraz w niedziele i święta. 
Telefon służy do powiadamiania o: 

  • uzasadnionych podejrzeniach choroby zakaźnej u zwierząt
  • nagłych zdarzeniach drogowych i losowych z udziałem zwierząt
  • zdarzeniach dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego

 

Zasłużony dla rolnictwa

Drukuj

Od kilku lat w naszym powiecie dożynki stają się okazją do uhonorowania osób, które zarówno wynikami produkcyjnymi jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku.

Czytaj więcej: Zasłużony dla rolnictwa

BAZY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W POWIECIE GARWOLIŃSKIM

Drukuj

Elementem krajobrazu kulturowego dodającym uroku, a zarazem przedstawiającym historię powiatu są licznie występujące na jego terenie zespoły dworsko – pałacowe i parki podworskie z wieloma pomnikami przyrody. 
Rozwoju turystyki nie można utożsamiać tylko z napływem turystów z zewnątrz, również mieszkańcy naszego powiatu mogą korzystać z walorów przyrodniczych i kulturowych naszych ziem. 

Czytaj więcej: BAZY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W POWIECIE GARWOLIŃSKIM

UWAGA ROLNICY - OD 2012r. ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI PRZY PŁATNOŚCIACH

Drukuj

Zasada wzajemnej zgodności, czyli powiązanie otrzymywania płatności bezpośrednich z obowiązkiem spełniania przez gospodarstwo określonych przepisami wymogów jest wprowadzany etapowo w nowych państwach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, a w pełni będzie obowiązywał od 2012 roku. Spełnienie tych wymogów będzie stanowiło również warunek otrzymania płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w przypadku działań rolnośrodowiskowych, gospodarowania na obszarach górskich i o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarów "Natura 2000", obszarów związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz zalesiania gruntów rolnych.

Czytaj więcej: UWAGA ROLNICY - OD 2012r. ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI PRZY PŁATNOŚCIACH

INFORMACJA O DOTACJI Z WFOŚiGW w Warszawie

Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach starosta sprawuje nadzór nad lasami niestanowiących własności Skarbu Państwa i sporządza dla nich dokumentację pn. uproszczone plany urządzenia lasów. 
Jest to plan opracowywany dla lasu o obszarze, co najmniej 10 ha, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej. 

Czytaj więcej: INFORMACJA O DOTACJI Z WFOŚiGW w Warszawie

FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013

Drukuj

Usuwanie wyrobów azbestowych wymaga zachowania szczególnych procedur postępowania i przestrzegania przepisów, aby nie spowodować emisji włókien azbestowych do środowiska i narażenia zdrowia. Możliwe jest pozyskanie środków finansowych na ten cel zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych.

Czytaj więcej: FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Drukuj

Za sprzęt elektryczny i elektroniczny uważane są urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

Czytaj więcej: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wraki samochodowe czyli pojazdy wycofane z eksploatacji

Drukuj

Wraki samochodowe czyli pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią odpady o kodzie: 16 01 04* - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, i są odpadami niebezpiecznymi. Odpady te powinny być przetwarzane w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi.

Czytaj więcej: Wraki samochodowe czyli pojazdy wycofane z eksploatacji

Opłata Skarbowa za decyzje środowiskowe

Drukuj

Nowa ustawa o opłacie skarbowej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007r. Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań lecz wydane zaswiadczenia, pozwolenia, koncesje i zezwolenia, a należy ją uiszczać z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku.

Czytaj więcej: Opłata Skarbowa za decyzje środowiskowe

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Drukuj

 

Zagadnienie ochrony środowiska jest niezwykle istotne, bez względu na zmiany jakie dokonują się w otaczającym nas świecie. Nieustannie podnosząc standard życia musimy jednocześnie troszczyć się o nasze naturalne środowisko, aby mimo naszych działań nadal pozostało niezniszczone dla następnych pokoleń

Czytaj więcej: PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews